دانلود پایان نامه

برابر يا كمتر از 3 دارند( ظاهرV) يا گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 25/3 دارند(ظاهر U) تقسيم ميكند[31].

شكل 2-3: نشان دادن زاويه بين استخوان Pin و hook الف) به شكل U، ب) به شكل V
در مرحله بعد فرد ارزياب بايد استخوانهاي hook و Pin را مشاهده كند. اگر هر دو گرد بودند، گاو نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 3 دارد؛ اگر استخوان hook زاويهدار و استخوان Pin گرد است نمره‌ي وضعيت بدني گاو برابر با 75/2 است و اگر هر دو زاويهدار بودند نمره‌ي وضعيت بدني گاو كمتر يا برابر با 5/2 است( شكل 2-4). لمس استخوان Pin مي‌تواند براي تشخيص نمره‌ي وضعيت بدني 5/2 از 25/2 مورد استفاده قرار گيرد؛ اگر نمره‌ي وضعيت بدني گاو 5/2 باشد استخوان Pin يك لايه نازك چربي قابل لمس خواهد داشت و گرنه نمره‌ي وضعيت بدني گاو برابر يا كمتر از 25/2 است (شكل 2-5). كمتر از نصف زايدههاي عرضي ستون فقرات در يك گاو با نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 5/2 و نصف يا بيشتر در يك گاو با نمره‌ي وضعيت بدني كمتر از 5/2 قابل مشاهده است. علاوه بر اين، ظاهر عمومي مهرههاي ستون فقرات در طبقهبندي بدني برابر با 5/2 گرد اما در گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا كمتر از 25/2 نيز خواهد بود. موقعي كه گاوها نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا كمتر از 5/2 دارند، كمر و ستون فقرات در طبقه بندي گاوها مفيد هستند؛ اما در گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني 75/2 تا 5/3 ظاهر يكساني دارند. تغييرات نامحسوس در كمر و ستون فقرات براي ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني از 75/2 تا 25/3 ارزشي ندارند[31]

شكل 2-4: تصوير زاويه استخوان Pin و hook الف: نشان دهنده زاویه ناحیه Pin و hook ب: نشان دهنده گرد بودن ناحیه Pin و hook
ليگامنت لگني در گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 4 قابل مشاهده مي باشند. اين ليگامنت به وسيله پوشش چربي در گاوهايي داراي نمره‌ي وضعيت بدني بالاتر از 75/3 محصور شود و يك تفاوت منحصر به فردي را تعريف ميكند. گاوهايي با ليگامنت لگني غيرقابل مشاهده باشد نمره‌ي وضعيت بدني مساوي يا بيشتر از 4 دارند و براي بسياري از اهداف صنعت گاو شيري به عنوان گاو بسيار چاق لحاظ ميگردند. ليگامنت لگني در همه گاوها با نمره‌ي وضعيت بدني كمتر از 4 قابل مشاهده است اما در گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا كمتر از 3 ظاهري تيز دارد[31].
گاوهايي با ناحيه كپل U داراي نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 25/3 هستند. در اين گاوها استخوان هاي hook و Pin هميشه ظاهري گرد شده دارند؛ بنابراين اين استخوانها اطلاعات مفيدي به ما نميدهند مگر زماني كه گاوها به اندازه كافي چاق باشند تا اين استخوانها غير قابل مشاهده شوند (گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني بالاي5/4). تغييرات در ليگامنتهاي لگني و دنبالچهاي تغييرات نمره‌ي وضعيت بدني در گاوها را از 25/3 تا 4 تا حد زيادي بيان ميكنند. اگر هم ليگامنت دنبالچهاي و هم ليگامنت لگني به طور مشخص قابل مشاهده باشند گاوها نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 25/3 دارند (شكل2-6). اگر ليگامنت دنبالچهاي به سختي قابل مشاهده باشد و ليگامنت لگني به طور مشخص قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 5/3 دارند (شكل2-6) اگر ليگامنت دنبالچهاي قابل مشاهده نباشد و ليگامنت لگني به سختي قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 75/3 دارند (شكل 2-7). اگر ليگامنتهاي لگني و دنبالچهاي هر دو قابل مشاهده نباشند ، گاو داراي نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 4 است[31].
زايدههاي عرضي ستون فقرات از نمره‌ي وضعيت بدني25/3 تا 75/3 قابل مشاهده هستند (10 درصد تيغههاي كمر ديده مي‌شوند) بنابراين اين تغييرات در اين فاصله قابل مشاهده نيستند. ناحيه ستون فقرات از نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 75/3 به صورت مسطح ديده مي‌شود، اما زماني كه گاوها نمره‌ي وضعيت بدني بيشتر از 4 دارند كاملا يكنواخت مي‌گردد[31](شكل 2-7).
به منظور تشخيص نمره‌ي وضعيت بدني 4 از 5/4 ، اگر استخوان Pin به وسيله چربي نامشخص بود و زير دم نيز فرورفتگي زيادي نداشته باشد، نمره‌ي وضعيت بدني بيشتر از 25/4 است (شكل 2-8). همان طور كه گاوها چاق‌تر مي‌شوند (نمره‌ي وضعيت بدني بيشتر از 5/4) استخوان hook زياد قابل مشاهده نيست ناحيه كپل مسطح و گرد مي‌شود. تيغههاي كمر در گاوهايي كه نمره‌ي وضعيت بدني برابر يا بيشتر از 4 دارند ديده نمي‌شوند[31].

شكل2-5: الف تصوير اسكور بدني 2 وب اسكور بدني 25/2 (خطوط نشان دهنده ستون فقرات)

شكل2-6: الف تصوير اسكور بدني 25/3 و ب تصویر اسكور بدني 5/3

شكل 2-7: الف تصوير اسكور بدني 75/3 و ب تصویر اسكور بدني 4

شكل 2-8:الف تصوير اسكور بدني 25/4 و ب تصویر اسكور بدني 5/4
Fergusson و همكاران در سال 1994،كارهاي Edmonson و همكاران Wildman و همكاران را بررسي و مورد تحليل قرار دادند و بر سودمندي ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني تاكيد كردند[31].
هم خواني و تكرار پذيري نمره‌ي وضعيت بدني در داخل و ما بين ارزيابي كنندهها به وسيله Edmonsonو همكاران در سال 1989 بررسي شد[25]. تفاوتي در نمره‌ي وضعيت بدني داده شده به گاوها بين ارزيابي كنندهها با سطوح مختلف تمرين وجود نداشت و بنابراين نتيجهگيري شد كه نمره‌ي وضعيت بدني ميتواند به طور كامل تكرارپذير باشد.
Hady و همكاران در سال 1994نشان دادند كه ميانگين نمره‌ي وضعيت بدني گاوها در دورههاي 30 روزه شيردهي و دوره خشكي ميتواند به منظور تعيين تغييرات نمره‌ي وضعيت بدني در طول مراحل شيري و دوره خشكي مورد استفاده قرار گيرد. براساس اين مطالعه، فقط براي دوره 150-120 روز شي
ردهي نياز به دو بار ارزيابي در مدت اين 30 روز است[4۵].

2-1-3- تاييد نمره‌ي وضعيت بدني با استفاده از اندازه گيري هاي اولتراسونيك
طبق مطالعات انجام شده در بريتانيا[37،38،39،76]، نمره‌ي وضعيت بدني گاوهاي شيري به اندازه گيري‌ شده قطر چربي زير پوستي در دندههاي نهم، دهم و يازدهم توسط اولتراسونوگرافي ارتباط دادند كه اين همبستگي‌ها بين نمره‌ي وضعيت بدني و اندازه گيريهاي اولتراسوند از 59/0 تا 81/0 بود و بنابراين پيشنهاد گرديد كه نمره‌ي وضعيت بدني مقدار واقعي ميزان چربي زيرپوستي را منعكس مي كند.
Boissclarو همكاران در سال 1986 نشان دادند كه همبستگي بالايي بين نمره‌ي وضعيت بدني و ميزان چربي زيرپوستي (كه به روش اولتراسونيك اندازهگيري ميشود) وجود دارد؛ كه اطمينان از سيستم نمره‌ي وضعيت بدني را موجب ميشود[7].
در مطالعهاي كه توسط Domecq و همكاران در سال 1995 انجام شد، نمره‌ي وضعيت بدني با اندازه گيري‌هاي توسط اولتراسونوگرافي چربي زير پوستي در گاوهاي شيري تاييد گرديد. از 50 راس گاو هولشتاين استفاده گرديد كه نمره‌ي وضعيت بدني به وسيله يك فرد ماهر تعيين گرديد و اندازه گيري هاي توسط اولتراسونوگرافي چربي زير پوستي به وسيله شخص ديگري در نواحي كمر، كپل و انتهاي دم هر دو طرف گاو حاصل گرديد. نمره‌ي وضعيت بدني و اندازهگيريهاي اولتراسونوگرافي در يك روز اما به صورت كاملا مستقل از هم جمع آوري شدند[21].

2-2- نمره‌ي وضعيت بدني و تغذيه
تغيير تركيبات بافتهاي بدن با تغيير نمره‌ي وضعيت بدني با افزايش نمره‌ي وضعيت بدني، درصد ماده خشك و عصارهي اتري بافت هاي بدن افزايش و درصد پروتئين خام و خاكستر كاهش مييابد[77].
نمره‌ي وضعيت بدني و چربي لاشه با هم ارتباط دارند[28،77]. Moe و همكاران در سال 1971 نشان دادند كه وزن بدن به خصوص در اوايل شيردهي برآورد دقيقي از جابهجايي ذخاير بدن نيست بلكه به دليل آنكه آب جايگزين چربي بدن ميشود و تغييرات زيادي در دستگاه گوارش رخ ميدهد[69].
Otoo و همكاران در سال 1991 گزارش كردند كه تغيير يك واحد نمره‌ي وضعيت بدني در گاوهاي شيري معادل تغيير 25 تا 60 كيلوگرم وزن زنده حيوان است[77].
ذخاير انرژي در گاوهاي شيري به صورت ليپيد در بافت چربي ذخيره ميشوند و اين ذخاير در طول ماه اول شيردهي از توليد حدود 33 درصد شير حمايت ميكنند[۲]. بعد از زايمان، به دليل اثرات هورموني شامل كاهش انسولين، ساخت چربي و استريفيه شدن اسيدهاي چرب كاهش و تجزيه چربي و آزاد شدن اسيدهاي چربي آزاد افزايش مييابد[65]. علاوه بر اين، سلولهاي چربي در گاوهاي با ارزش ژنتيكي بالا به علائم سيستمهاي عصبي يا هورموني به منظور تجزيه چربي حساس تر هستند[89].
درصد چربي داخل بدن به طور معنيداري با قابليت شيردهي افزايش مي يابد[92]. كه مقدار اين چربي با مقدار چربي زير پوست ارتباط دارد[102].
چربي بدن خيلي كم يا خيلي زياد در موقع زايمان ميتواند با كاهش توليد شير در دوره شيرواري بعدي و با افزايش مشكلات سلامتي و توليدمثلي همراه شود[39،41،١].
وضعيت تغذيهاي گاو شيري از طريق نمره‌ي وضعيت بدني ارزيابي ميگردد كه ذخاير بدني مورد نياز براي متابوليسم پايه رشد، شيردهي و فعاليت را منعكس مي‌كند[103]. چربي بدن نشانگر انرژي بدن است. وقتي ذخاير انرژي بدن گاوهاي شيري كم است به احتمال زياد دچار ناهنجاري بيماري متابوليكي، ناهنجاريهاي توليدمثلي و كاهش توليد شير ميشوند. به منظور حفظ سلامتي، عملكرد توليدمثلي و ظرفيت توليدي، گاوهاي شيري بايد مقادير كافي از چربي بدن را داشته باشند[25].
بعد از زايمان، گاوهاي شيري افزايش اندكي درماده خشك مصرفي، افزايش سريع در توليد و افزايش جابه جايي بافت چربي بدن را تجزيه ميكنند. برآورد شده است كه 80 درصد از گاوها در اوايل شيردهي تعادل منفي انرژي را تجربه ميكنند به دليل آنكه تقاضاي انرژي براي توليد شير به وسيله جيره تامين نمي‌شود[12،39،41،75،94]. پاسخ گاوها به تعادل منفي انرژي از راههاي مختلفي كه تركيبي از مصرف خوراك، جابه جايي بافت چربي بدن و توليد شير كمتر است صورت گيرد[39،75].
ميزان سنتز يا تجزيه پروتئين ماهيچهاي ميتواند در پاسخ به تغييرات تغذيهاي يا وضعيت هورموني كه گاوها بعد از زايمان پشت سر ميگذارند، متغير باشد. از دست دادن پروتئين‌هاي‌ ماهيچه‌اي در طول شيردهي در برخي مطالعات گزارش شده است[18]. اگرچه حداكثر مقدار چربي بدن كه گاو بدون اثر به فعاليتهاي حياتي پايه ميتواند از دست بدهد ناشناخته است[70]. محدوديتهاي جدي موقعي وجود دارد كه 25 درصد از پروتئين بدن در شير از دست مي‌رود[68]. بنابراين مقدار كاهش پروتئين ماهيچه ميتواند منبع ارزيابي متابوليكي در گاوهاي شيري باشد[105]. ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني يك روش موثر براي اندازهگيري (به صورت ديداري و لمسي) مقدار انرژي متابوليكي ذخيره شده به صورت چربي و ماهيچهاي ذخيره شده يك حيوان است[25،49،95،99].
مقدار و ميزان استفاده از چربي بدن در طول شيردهي ممكن است توليد شير، سلامتي و وضعيت توليدمثلي را در انواعي از گونه ها تحت تاثير قرار دهد[14،39،41،52،71،80،93]. توانايي برآورد چربي بدن به صورت سريع و صحيح و ارتباط آن با توليد شير، توليدمثل و بيماري به توليدكنندگان كمك خواهد كرد كه بازدهي خوراك گاوهاي شيري را افزايش دهند[97].
همان طوري كه توليد شير به ازاي هر گاو افزايش مييابد، وجود گاوهايي با چربي بدن كافي كاهش يافته و نياز به مديريت دقيقتري است تا مصرف انرژي و چربي بدن افزايش يابد[97].

2-3- تغييرات نمره‌ي وضعي
ت بدني در طول دورهي شيردهي
نمره‌ي وضعيت بدني گاوها در موقع زايمان، تغييرات نمره‌ي وضعيت بدني بعد از زايمان را تحت تاثير قرار مي دهد. Frood و Croxton در سال 1978 نشان دادند كه گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني پايين هيچ نمره‌ي وضعيت بدني در اوايل دوره شيردهي از دست نميدهند و گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني زايمان متوسط تا 2 ماه بعد از زايمان كاهش نمره‌ي وضعيت بدني دارند[34].
Garnsworthy و Topps در سال 1982 گزارش كردند كه گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني زايمان متفاوتي داشتند در حدود هفته 15 به يك نمره‌ي وضعيت بدني يكسان رسيدند‍[37]. Neilson و همكاران در سال 1983 نيز نتيجهگيري كردند كه تفاوتهاي گروهي در چربي كمر در موقع زايمان، در هفته 24 شيردهي از بين رفت[76]. از طرفي نشان داده شده است كه بعد از زايمان، جابهجايي ذخاير انرژي بدن به مدت حداقل 8 هفته ادامه مي يابد[6]. در مطالعهاي ديگر، زمان رسيدن به حداقل نمره‌ي وضعيت بدني براي گاوهاي شكم اول و دوم در ماه دوم و براي گاوهاي شكم سوم و چهارم در ماه چهارم شيردهي بود[97].
در مطالعه ي صورت گرفته توسط Pedron و همكاران در سال 1993 گاوهايي كه در گروههاي با نمره‌ي وضعيت بدني 3، 5/3 و 4 بودند حداكثر كاهش نمره‌ي وضعيت بدني آن ها در اوايل شيردهي به ترتيب 6/0، 8/0 و 05/1 بود[78]. معمولا كاهش نمره‌ي وضعيت بدني با ذخاير چربي اوليه مرتبط است[76]. همچنين اين محققين نتيجه‌گيري كردند كه به دليل اين كه كاهش يك كيلوگرم وزن بدن با 92/4 مگاكالري انرژي خالص شيردهي همراه است[74]. كاهش 165، 220 و 289 مگاكالري ميتواند به ترتيب براي گاوهايي كه با نمره‌ي وضعيت بدني 3، 5/3 و 4 زايمان ميكنند فرض شود. در اين مطالعه، بازيابي نمره‌ي وضعيت بدني از هفته دهم براي گاوها با نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 3 و 5/3 شروع شد اما براي گاوهايي با نمره‌ي وضعيت بدني برابر با 4 تا هفته دوازدهم به تاخير افتاد.
در مطالعه Ruegg و همكاران در سال 1995پيشنهاد كردند كه حدود 25/0 واحد نمره‌ي وضعيت بدني بين روز 20 قبل از زايمان و روز 7 بعد از زايمان كاهش مييابد و كاهش نمره‌ي وضعيت بدني به مدت 50 تا 90 روز ادامه مييابد. در اين مطالعه، گاوها به طور ميانگين 8/0 واحد نمره‌ي وضعيت بدني بعد از زايمان از دست دادند كه كاهش نمره‌ي وضعيت بدني در اوايل شيردهي سريعتر بود. مهمترين عاملي كه مقدار كاهش نمره‌ي وضعيت بدني را تحت تاثير قرار داد مقدار نمره‌ي وضعيت بدني در زمان زايمان بود. اگرچه توليد شير هم كاهش نمره‌ي وضعيت بدني در اوايل دوره شيردهي را تحت تاثير قرار داد اما توليد شير در مقايسه با اثر نمره‌ي وضعيت بدني در زمان زايمان اندك بود. گاوها بعد از اين كه به حداقل نمره‌ي وضعيت بدني رسيدند، به طور ميانگين 53/0 واحد افزايش نمره‌ي وضعيت بدني در باقي دوره شيردهي داشتند. كل مقدار افزايش نمره‌ي وضعيت بدني با نمره‌ي وضعيت بدني در زمان زايمان يا توليد شير تحت تاثير قرار نگرفت. افزايش نمرهي وضعيت بدني گاوها داراي ميزان يكنواخت بود. بنابراين گاوهاي داراي دورههاي شيردهي طولاني بيش از حد چاق شدند[84].
در مطالعه Gallo و همكاران در سال 1996، ذخاير بدني در طول اوايل دوره شيردهي تا حدود روز 100 شيردهي كاهش يافت و در طو


دیدگاهتان را بنویسید