دانلود پایان نامه

± 5/48

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و ابتلاي مراقب به بيماري با استفاده از آزمون تي مستقل ارتباط آماري معنيداري وجود دارد (003/0 P =).

جدول شماره 13: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب محل سکونت مراقب
محل سکونت مراقب
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
شهر
115
7/74
44/13± 58/49
Independent t- test
078/0 P =
روستا
39
3/25
23/15± 15/54

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و محل سکونت مراقب با استفاده از آزمون تي مستقل ارتباط آماري معنيداري وجود ندارد.

جدول شماره 14: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب نوع مسکن مراقب
مسکن
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
استيجاري
22
3/14
59/11± 27/45
Independent t- test

048/0 P =
شخصي
132
7/85
21/14± 65/51

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و نوع مسکن مراقب با استفاده از آزمون تي مستقل ارتباط آماري معنيداري وجود دارد (048/0 P =).

جدول شماره 15: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب منبع درآمد بودن مراقب
منبع درآمد بودن
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
بله
48
2/31
39/13± 35/50
Independent t- test
819/0 P =
خير
106
8/68
34/14± 92/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و منبع درآمد بودن مراقب با استفاده از آزمون تي مستقل ارتباط آماري معنيداري وجود ندارد.

جدول شماره 16 : مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب زندگي با بيمار
زندگي با بيمار
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
بله
134
87
81/13± 1/52
Independent t- test

001/0 P =

خير
20
13
90/11± 5/41

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و زندگي با بيمار با استفاده از آزمون تي مستقل ارتباط آماري معنيداري وجود دارد ( 001/0 P =).

جدول شماره 17: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب ميزان تحصيلات مراقب
ميزان تحصيلات
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
بيسواد
12
8/7
45/12± 33/56
One-Way ANOVA
001/0P =
زيرديپلم
79
3/51
22/13± 65/54

ديپلم و بالاتر
63
9/40
24/13± 78/44

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و ميزان تحصيلات مراقب با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه ارتباط آماري معنيداري وجود دارد. در آناليز تکميلي، آزمون Post hoc Tukey نشان داد اختلاف بين بيسواد و ديپلم به بالا (017/0p=) و همچنين زيرديپلم با ديپلم به بالا معنيدار بود (0001/0p=). بهطور متوسط، افراد ديپلم به بالا نسبت به افراد بيسواد و زيرديپلم به ترتيب 5/11 و 8/9 نمره، فشار مراقبتي کمتري داشتند.

جدول شماره 18: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب وضعيت شغل مراقب
شغل
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
کارمند
21
6/13
7/13± 71/44
One-Way ANOVA
088/0P =
بدون شغل
97
63
8/13± 13/52

ساير
36
4/23
1/14± 5/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و وضعيت شغل مراقب با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ارتباط آماري معنيداري وجود ندارد.

جدول شماره 19 : مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب درآمد متوسط خانواده (ماه)

درآمدمتوسط خانواده (ماه)
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
کمتر از 500 هزار
72
8/46
28/13± 25/54
One-Way ANOVA
008/0 P =

500 تا 700 هزار
57
0/37
69/14± 72/48

بيش از 700 هزار
25
2/16
16/12± 24/45

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و متوسط درآمد ماهيانه با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ارتباط آماري معنيداري وجود دارد. در آناليز تکميلي، آزمون Post hoc Tukey نشان داد که افراد با درآمد کمتر از 500 هزار تومان نسبت به افراد بيش از 700 هزار تومان از فشار مراقبتي بيشتري برخوردار بودند (014/0.p=). افراد با درآمد کمتر از 500 هزار تومان به طور متوسط 9 نمره فشار مراقبتي بيشتري نسبت به افراد بالاي 700 هزار تومان داشتند.

جدول شماره 20 : مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب نسبت با بيمار
نسبت با بيمار
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
پدر و مادر
7
5/4
47/12± 43/53
One-Way ANOVA
017/0 P =

برادر و خواهر
6
8/3
72/16± 46

همسر
60
0/39
67/12± 08/55

فرزند
76
4/49
02/14± 22/47

ساير
5
2
/3
10/17± 54

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و نسبت با بيمار با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه ارتباط آماري معنيداري وجود دارد (017/0 P =). در آناليز تکميلي، آزمون Post hoc Tukey نشان داد که فشار مراقبتي همسر با فرزندان از لحاظ آماري معنيدار شد( 009/0p=). بهطوريکه مراقبيني که نسبت همسري با بيمار داشتند، به طور متوسط 8/7 نمره نسبت به مراقبيني که نسبت فرزندي با بيمار داشتند، تحت فشار مراقبتي بيشتري بودند.

جدول شماره 21: همبستگي نمره کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش با متغيرهاي کمي فردي-اجتماعي بيمار
متغير
تعداد
فشار مراقبتي

ضريب همبستگي(r)
سطح معنيداري
سن بيمار
154
ضريب همبستگي پيرسون
077/0-
343/0
ميزان توان بيمار
154
ضريب همبستگي اسپيرمن
482/0-
0001/0
ميزان نياز مراقبتي بيمار
154
ضريب همبستگي اسپيرمن
504/0
0001/0
مدت همودياليز
154
ضريب همبستگي اسپيرمن
116/0
151/0
جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و سن بيمار با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون ارتباط آماري معنيداري وجود ندارد . طبق يافته هاي جدول، بين فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش و ميزان توان بيمار با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط آماري معنيداري وجود دارد (0001/0p=). بهطوريکه با افزايش ميزان توان بيمار، ميزان فشار مراقبتي کاهش نشان داد. همچنين براساس اين آزمون بين فشار مراقبتي و ميزان نياز مراقبتي بيمار ارتباط آماري معنيداري وجود داشت (0001/0p=). بهطوريکه با افزايش ميزان نياز مراقبتي بيمار، ميزان فشار مراقبتي افزايش نشان داد. بر اساس يافتههاي جدول بين فشار مراقبتي و مدت همودياليز ارتباط آماري معنيداري مشاهده نشد.

جدول شماره22: مقايسهي ميانگين نمرهي فشار مراقبتي برحسب متغيرهاي کيفي فردي- اجتماعي مرتبط با بيمار
متغير
تعداد
درصد
ميانگين
انحراف معيار
سطح معني داري
جنس بيمار
مرد
78
6/50
60/51
98/14

*441/0

زن
76
4/49
86/49
98/12

تاهل
بدون همسر
40
26
28/50
38/13

*808/0

متاهل
114
74
90/50
28/14

ابتلا بيمار به بيماري ديگر
بله
105
2/68
84/50
43/14

*9/0

خير
49
8/31
53/50
21/13

سرپرست بودن بيمار
بله
87
5/56
59/51
56/14

*395/0

خير
67
5/43
64/49
28/13

بيمه
بله
141
6/91
70/50
80/13

*896/0

خير
13
4/8
23/51
70/16

سازمان حمايت کننده
بله
43
9/27
60/51
22/14

*635/0

خير
111
1/72
41/50
98/13

انجمن دياليز
بله
101
6/65
37/48
33/14

*003/0

خير
53
4/34
26/55
29/12

ميزان تحصيلات
بيسواد
65
2/42
18/51
8/14

**1/0

زيرديپلم
66
9/42
27/52
8/12

ديپلم و بالاتر
23
9/14
09/45
3/14

شغل

کارمند
36
3/23
58/48
8/15

**409/0

بدون شغل
99
3/64
93/50
6/12

ساير
19
4/12
84/53
1/17

براساس يافته هاي جدول فوق در بررسي مقايسهي ميانگين نمرهي فشار مراقبتي برحسب متغيرهاي مرتبط با بيمار، متغير عضو انجمن دياليز بودن معنيدار شد (003/0p=).
*. Independent t- test
**. One-Way ANOVA

جدول شماره23: ضريب رگرسيوني عوامل مرتبط با فشار مراقبتي در واحدهاي مورد پژوهش
عوامل
مرتبط
ميزان برآورد ضريب رگرسيوني
خطاي معيار

سطح معني داري

شانس نسبي
ميزان فاصله اعتماد 95% شانس نسبي

حد پايين
حد بالا
تأهل مراقب
687/1
516/0
001/0
404/5
964/1
870/14
زندگي با بيمار
621/1
575/0
005/0
060/5
638/1
625/15
توان بيمار
745/0
240/0
002/0
107/2
316/1
373/3
مدت مراقبت از بيمار
010/0
005/0
046/0
010/1
000/1
019/1

جهت آناليز چندگانه از مدل رگرسيون لوجستيک چندگانه استفاده گرديد در اين مدل متغير پاسخ (فشارمراقبتي کمتر مساوي 40=0 و فشارمراقبتي بيشتر يا مساوي 41=1 ) در نظر گرفته شد.پس همه متغيرهايي که در آناليز تک متغيره داراي سطح معنيداري(25/0p<) بودند، وارد مدل رگرسيون لوجستيک شدند. نتايج با 05/0= ? و سطح 1/0 = Removalدر جدول بالا خلاصه شده است. با توجه به يافتههاي جدول فوق، تأهل مراقبين (001/0=p) و زندگي با بيمار (005/0=p) و توان بيمار (002/0=p) و مدت مراقبت از بيمار (046/0=p) از عوامل پيش بيني کنندهي فشار مراقبتي شديد تلقي گرديده است. بهطوريکه در اين مطالعه:
1- افراد متأهل نسبت به افراد مجرد 4/5 برابر شانس تمايل به افزايش فشار مراقبتي بيشتري داشتند (964/1-870/14= 95%CI).
2- در صورت زندگي با بيمار 06/5 برابر، فشار مراقبتي بيشتري به مراقب وارد ميشد ( 638/1- 625/15= 95%CI).
3- با کاهش يک رتبه در توان بيمار 1/2 برابر، فشار مراقبتي بيشتري به مراقب وارد مي شد (3/3- 3/1= 95%CI).
4- با افزايش يک ماه در مدت مراقبت از بيمار 01/1 برابر فشار مراقبتي در مراقب افزايش مي يافت (000/1-019/1 = 95%CI).


دیدگاهتان را بنویسید