عصاره اتانولي ،متانولي و آبي
جدول 4-4 درصد مهار راديکال آزاد
عصاره / غلظت
ppm 100
ppm 200
ppm 300
اتانولي
0.2130.16
0.1449.5
0.2165.15
متانولي
0.2428.95
0.2445.58
0.2361.38
آبي
0.2715.31
0.2920.58
0.3526.98

4-4-1مقايسه اثر درصد حلال اتانول بر ميزان درصد بازداري
درصد مهار راديکال هاي آزاد براي حلال اتانول در غلظت هاي 100 200 و300 پي پي ام به ترتيب برابر با 30.16 49.5 65.15 مي باشد.همانطور که در نمودار شماره2 مشاهده مي گردد بالاترين درصد تخريب راديکال هاي آزاد برايغلظت(65.15ppm=300 (وپايين ترين درصد براي غلظت(30.16=ppm100)مي باشد.

E = عصاره اتانولي
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-2مقايسه اثر درصد حلال متانول بر ميزان درصد بازداري
ميزان درصد مهر براي حلال متانول در غلظت هاي 100 200 و300 پي پي ام به ترتيب برابر با 28.95 45.58 61.38 مي باشد.همانگونه که در نمودار شماره مشاهده مي شود بالاترين درصد تخريب راديکال هاي آزاد براي غلظت (61.38=ppm300) و پايين ترين درصدبراي غلظت (28.95=ppm100)مي باشد.

M = عصاره متانولي
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-3مقايسه اثر درصد حلال آب بر ميزان درصد بازداري
ميزان درصد مهار براي حلال آب در غلظت هاي 100 200و300 پي پي ام به ترتيب برابر با 15.31 20.58 26.98 مي باشد.

W = عصاره آبي
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-4مقايسه اثر درصد اسانس بر ميزان درصد بازداري
بالاترين درصد تخريب راديکال هاي آزاد ، براي غلظت 50 ميکرو ليتر(8/32) و پايين ترين درصد براي 10 ميکرو ليتر(10) مي باشد .
تمامي تيمارها (دوز هاي اسانس باهم تفاوت معني دار ندارند و همه تيمارها در يک گروه قرار گرفتند بر اساس اين آزمون تيمارهاي 20 و 50 ميکرو ليتر به ترتيب با ميانگين هاي 1/32 و 8/32 بهترين تيمارها بودند .

Solvent Es
نمودار 4-4مقايسه اثر درصد اسانس بر ميزان بازداري
Es= اسانس
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-5مقايسه اثر حلال با غلظت هاي متفاوت بر فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي متانولي، اتانولي و آبي

نمودار 4-5 مقايسه اثر درصد حلال با غلظت هاي متفاوت بر فعاليت ?نتي اکسيداني
E = عصاره اتانولي ،M = عصاره متانولي ، W = عصاره آبي ، Es = اسانس
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-6مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 100

نمودار4-6مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm100
DW = عصاره آبي ،DE = عصاره اتانولي ،DM = عصاره متانولي ،DB = هيدروکسي بوتليد تولوئن(BHT)
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-7مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 200

نمودار 4-7مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm200
ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

4-4-8مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 300

نمودار4-8مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm300

ستونها بيانگر ميانگين انحراف معيار مي باشند .
تفاوت در حروف لاتين بر روي ستون ها نمايانگر اختلاف معني دار بين ميانگين ها در سطح احتمال 5% مي باشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید