دانلود پایان نامه

وع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-35: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)
نمودار 4-36: مقايسه بين ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2< bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs) 4-4-13: بررسي اسكور بدني با تعداد شکم زایش:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که تعداد شکم زایش با اسكور بدني در زمان خشكي و تلقيح اول اختلاف معني‌دار و با اسكور بدني در زمان زايش اختلاف معنيداری ندارد ((p<0.05(نمودار 4-37 الی 4-39).


دیدگاهتان را بنویسید