دانلود پایان نامه

متغير
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

ميانگين وانحراف معيار

ميانگين وانحراف معيار

حجم گاواژ 24 ساعت اول
بر حسب سيسي

72/40 ± 8/263

02/43 ± 78 /252

تي مستقل
79/69 df =
12/1 t =
2/0 >P
حجم گاواژ 24 ساعت دوم
بر حسب سيسي

25/41 ± 29/264

02/43 ± 78/252

تي مستقل
98/68df =
15/1 t =
2/0 >P
حجم گاواژ 24 ساعت سوم
بر حسب سيسي

39/41 ± 24 /263

02/43 ± 78/252

تي مستقل
97/67df =
03/1 t =

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید