مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد vafafeyzi-A-10-456-1-c6c3370-1

جدول 1: فراوانی متغیرهای دموگرافیک کیفی مورد بررسی در مطالعه 620) نفر(فراوانیدرصدجنسیت) 620 نفر(زن5365/86مرد845/13تحصیلات) 620 نفر(دیپلم1371/22فوق دیپلم453/7لیسانس4101/66 بالاتر285/4شاغل بودن در نظام نوبت کاریبلی5603/90خیر607/9نظام نوبت کاری) 620 نفر(ثابت صبح606/9ثابت عصر95/1ثابت شب249/3چرخشی منظم1048/16چرخشی نامنظم4232/68داشتن شغل دوم) 585 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد shojaatian-A-10-332-2-1e13b10-1

اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف )در هنگام دفاع(+2 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند سگگ دوبل0 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف، با Read more…

By 92, ago