مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان rezae218-A-10-232-2-bfd71fa-1

بــرای بررســی روایــی پرسشــنامه ابتــدا ســؤالات بــه فارســی ترجمــه شــده و ســپس توســط متخصصیــن مجــدداً بــه زبــان انگلیســی ترجمــه شــد. روایــی صــوری و محتوایــی بــا نظــر شــش تــن از متخصصــان ارگونومــی مــورد بررســی قــرار گرفــت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد shojaatian-A-10-332-2-1e13b10-1

اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف )در هنگام دفاع(+2 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند سگگ دوبل0 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف، با Read more…

By 92, ago