مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد mzoaktafi-A-10-452-1-8fe3852-1

تکنیــک VACP بــار کاری ذهنــی را برحســب 4 بعــد مســتقل؛ دیــداری، شــنیداری، شــناختی و روان-حرکتــی توصیــف میکنــد . درجهبنــدی نســبی ایــن تکنیــک کــه در پیوســت 1 نیــز نشــان دادهشــده اســت] 9[، از 0 )کمتریــن( تــا Read more…

By 92, ago