مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد mr_amiri-A-10-591-1-b165083-1

Proofreading منابع انسانی در مباحث مدیریتی نوین، عامل اصلی موفقیت متغیری است که جهت، شدت و تدام رفتار شغلی را باعث میشود سازمانها قلمداد میشود و در مقایسه با سایر منابع درونسازمانی ]2[. انگیزش برای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد mzoaktafi-A-10-452-1-8fe3852-1

تکنیــک VACP بــار کاری ذهنــی را برحســب 4 بعــد مســتقل؛ دیــداری، شــنیداری، شــناختی و روان-حرکتــی توصیــف میکنــد . درجهبنــدی نســبی ایــن تکنیــک کــه در پیوســت 1 نیــز نشــان دادهشــده اســت] 9[، از 0 )کمتریــن( تــا Read more…

By 92, ago