دانلود پایان نامه

ر مقابل اغلب حلال هاي متداول مقاوم است به علاوه مقاومت اين الياف در مقابل اسيدهاي معدني و بازهاي ضعيف بسيار خوب مي باشد الياف اكريلان نسبت به تجزيه در مقابل نور، موجودات ذره بيني ؛ قارچ، كرم ، و سوسك كاملاً پايدار است .
استحكام كشش در حالت خشك الياف اكريلان 5/2 گرم بر دنير و تطويل در نقطه پارگي 35 درصد است در اثر حرارت و قبل از ذوب شدن تجزيه مي شود تحت فشار و در دماي 245 درجه سانتيگراد چسبناك مي شود رطوبت بازيافتي اكريلان ، درشرايط استاندارد 24/1 درصد است اكريلان مي تواند در مخلوط با پشم ، ويسكوز ريون ، يا نايلون ، در انواع پارچه هايي كه با اين مخلوط ها مناسبت داشته باشد به كار مي رود . نخ هاي پفكي از آكريلان تهيه مي شود و عموماً در تريكوبافي مصرف
مي شوند[3].
چگونگي شناسايي الياف اكريليك
ليف هاي اكريليك را مي توان به عنوان يك گروه وسهولت كافي توسط آزمايشات زير مورد شناسايي قرار داد.
2-12-1- ضمن سوختن ، مازادي به صورت دانه تسبيح ، مانند استات سولولز،بجاي نهاده ، ولي معمولا بوي اسيد اسيتيك ، همانند آنچه به هنگام سوختن استات سلولز استشمام مي گردد ايجاد نمي نمايند
2-12-2- در استن و كلرومتيلن محلول نبوده ولي در دي متيل فرمالدهيد و درجه حرارت اتاق حل مي شوند براي تخمين يك اكريليك دريك اختلاط با پنبه يا پشم بهترين كار حذف اكريليك با (DMF) داغ است
2-12-3- وزن مخصوص پايين 119/1-12/1
درعمل آزمايش شماره 2 از همه مفيد تر بوده درحال حاضر جداسازي ومشخص نمودن اكريليك ها از يكديگر كار ساده اي نيست[6] .
2-13- كاربرد نمونه هاي نويني ازآكريليك ها
نوشتاري كه در پي خواهد آمد درباره گونه هاي تازه اي از الياف آكريليكي است كه امروزه در بازار ژاپن جايگاهي استوار وبنيادين دارند.
از آغاز درست شدن وپديد آمدن الياف تركيبي از نهادن نام تازه بر آنها خودداري گرديد ولي الياف تازه به درستي در بر گيرنده ونمايانگر زنجيره اي ازتوانايي چين خوردگي ،ضدپرز شدن وديگر ….. مي باشد.
بايد دانست هدف ازگسترش انواع الياف تازه ، آكريليك آن است كه درآينده الياف كارآمد تري پديد آيد كه كاربرد هاي فراوانتري داشته باشد و بي گمان پديد آمدن چنين اليافي در فرآيندهاي گوناگون ومتفاوت توليد ، نقش بزرگ و بي چون وچرايي را بازي خواهد كرد.
كيفيت همگاني الياف عبارتند از:
– توانايي رنگ شدن و رنگ پذيري سريع
– توانايي ريسيده شدن به صورت نخ هاي پفكي ( حجيم )
– داراي زير دست نرم باشد
– در اثر شستشو چروك نشود
– سبك وگرم باشد
– پايداري آنها دربرابر چروك شدن خوب باشد
– عمل ضد بيد به آساني انجام يابد
– پايداري نوري آنها عالي باشد
– روش رنگرزي آنها آسان انجام بگيرد.
اين گونه الياف براي ريسندگي مخلوط كاربرد داشته ودر همگي فرآيند توليد وعمل آوردن به ويژه هنگامي كه توانايي ريسندگي وبافندگي ونگرش به ويژگيهايي فيزيكي برتر مد نظر باشد همچنين زماني كه افزايش طول الياف تشكيل دهنده يك نخ يكنواخت خواهد بود كاري حتمي مي باشد.
2-13-1- الياف با ويژگي انقباض زياد:
نخهاي پفكي ( حجيم ) معمولي 20 تا 25 درصد چين خوردگي مي يابد ولي با رساندن اين چين خوردگي به 40 درصد مي توانيم نخ فانتزي بدست آوريم. دو روش توليد الياف با ويژگي انقباض زياد وجود دارد:
يكي روش Cut Towو ديگري روش Break Tow براي اليافي كه كشش دمايي روي انها انجام شده ) درصد معمولي براي مخلوط كردن الياف تازه با ديگر الياف (‌طبيعي)‌بين 35 تا 40 درصد مي باشدنخ بدست آمده بسيازمرغوب خواهد بود زمينه شناخته شده در فرآيند توليد آن است كه اين دسته از الياف ازتوانايي چين خودگي بالايي برخوردارند ولي به دليل كوتاه بودن درازي الياف در فرآيند توليدنخهاي ريسيده شده از الياف مخلوط ونيز پس از مرحله رنگرزي ، دشواريها پديد مي آيد از همين رو بايستي درصد چين خوردگي درازي كلاف هماهنگي داده شود.اين الياف براي البسه ،كاموا ، فرش وديگر … كاربرد دارند. البسه آكريليكي در اثر شستشوي زياد زيردست زبر وسفتي پيدا مي كنند. از برتري هاي الياف تازه آن است كه دگرگوني هايي پديد مي آيد كه حالت زير دست نرم البسه پس از شستشو هم پايدار مي ماند. اين الياف براي البسه ،زير پيراهني ، كاموا وديگر …. كاربرد خواهد داشت.
2-13-2- الياف با سطح برش تغيير شكل يافته
اين الياف براق بوده و زير دست انها به نسبت دگرگوني در سطح برش متفاوت است بدين سان كه الياف داراي سطح سه گوش ،زير دست خشك و حالت براق دارند واز همين رو ماده اوليه خوبي براي البسه تابستاني و بهاره به ويژه در زمان رطوبت زياد هوا مي باشند. الياف داراي سطح برش تغيير يافته هم به صورت 100 درصد وهم به صورت تركيب با ديگر الياف، ريون كاربرد دارند.
2-13-3- الياف براق:
چنين اليافي نرم و براق هستند بنابراين نخي كه از اين الياف توليد ودرست مي شود نخ بسيار لطيفي خواهد بود چنين الياف براي توليد البسه ، زير پيراهني ،نخ هاي كاردستي وديگر ….. كاربرد دارند.
2-13-4- نخ هايي كه چين خوردگيشان به آساني برداشته مي شود :
اين الياف كمترين چين خوردگي لازم را براي ريسندگي دارند ولي چين خوردگي خود را در رنگرزي وخارزني و ديگر مراحل از دست مي دهند وبه صورت كرك درمي آيند بنابر اين از اين الياف به صورت مواد اوليه براي تهيه نخ هايي كه داراي زيردست وظاهري شبيه موهر وديگر …. به كارمي روند. چنين الياف درتوليد البسه ، نخ هاي كاردستي و غيره كاربرد دارند.
2-13-5- الياف ضد پرز:
اين الياف در برابر پرز پايدار بوده و در صورت پرز دار شدن، بر طرف گرديدن پرز ها به آساني انجام مي گيرد از آنجا كه الياف آكريليك داراي ويژگي پفكي شدن (حجيم) به گونه اي روز افزون در فرآيند بافندگي كاربرد دارند زيرا نخ هايي كه از الياف آكريليك بدست مي آيند خيلي نرم بوده ونخها وبافتها ي آكريليكي خيلي زود پرز دار مي شوند وظاهري بد پيدا مي كنند. الياف تازه براي برطرف كردن چين دشواريهايي كاربرد دارند. از اين الياف كم وبيش در البسه كودكان ،خانمها وهمچنين لباسهاي ديگر به كار مي رود.
2-13-6- الياف ضدالكتريسيته ساكن :
اين الياف تازه(جديد) براي جلوگيري از پديد آمدن الكتريسيته ساكن يا جلوگيري از ايجاد صداي جرقه هنگام كندن لباسي از روي لباس ديگر در هواي مرطوب ويا جلوگيري از چسبيدن دامن به پاها ويا جذب گرد و غبار وديگر … كاربرد دارد . از اين الياف براي البسه ،لباس زير ملافه سود جسته مي شود . رويهمرفته الياف تازه (جديد) توليد ملانژ(Melange) مي نمايد همچنين نخهاي ريسيده شده از صد درصد اين الياف وبا نخهايي كه مخلوطي از پشم و الياف تازه ( جديد) باشند مواد اوليه مناسبي براي چاپ بوده وچنين اليافي نيز براي توليد البسه وزير پيراهني وديگر…. به كار برده مي شوند.
2-13-7-الياف كشنده طوبت ( جاذبه الرطوبه )
مانند ديگر الياف ساختگي و الياف آكريليكي زود خشك شده ورطوبت خود را از دست مي دهند. الياف تازه همانگونه كه رطوبت را جذب مي كنند زود هم خشك مي شوند. در سطح برش اين الياف روزنه ها وسوراخهاي ويژه اي يافت مي شود واز همين رو توانايي حجيم (پفكي) شدنشان فراوان است اين الياف براي تهيه لباسهاي ورزشي ،بچه وسايل خواب و ديگر به كار مي روند.
2-13-8- الياف ضد شعله
اين الياف در برابر شعله (فايبر گلاس ) نيستند ولي در سنجش با الياف آكريليك مي توان گفت كه در برابر شعله مقاوم هستند اين الياف دركفپوشها ، فرشها كاربرد خوبي دارند.[1]
2-14-مطالبي كه قبل از رنگرزي الياف اكريليك بايد توجه شود:
درباره رنگرزي الياف آكريليك براي دستيابي به بيشترين رمق كشي درحالتي كه يكنواختي صد در صد بدست آوريم بايد به زمينه هاي زيرين نگرش داشت:
2-14-1- درجه هماهنگي رنگ
در اين زمنيه محدوده اي بين 1تا 5 دارد كه نشان دهنده رفتار رنگ كاتيونيك در تركيب رنگها مي باشد درحقيقت ارزش نمايش دهنده هماهنگي رنگ ها براي تركيب شدن با يكديگر مي باشد.
سرعت رنگرزي بالا ( جذب+ نفوذ با انتشار رنگ ) = 1
سرعت رنگرزي پايين ( جذب + نفوذ رنگ ) = 5
* ياد آوري: سرعت رنگرزي هرباره ،نشان دهنده سرعت رمق كشي نيست.
رنگهايي كه داراي هماهنگي همانند هستند سرعت جذب آنها نيز برابر خواهد بود . رنگهايي كه داراي هماهنگي گوناگون هستند در تركيب سه رنگ با هم بيش از 5/0 درجه و درتركيب دو رنگ با هم نبايد بيشتر از 5/1 درجه اختلاف داشته باشد.
2-14-2- سير شوندگي ليف (‌درجه اشباع)
چنين روندي نشان دهنده بيشينه اندازه رنگ جذب شده به وسيله ليف آكريليك مي باشد. اين روند به شمار گروه هاي جذب كننده رنگ در ليف بستگي دارد و آن را معمولا با sp نشان مي دهند. اين روند نشان دهنده درصد وزني ليف است كه بيشترين اندازه رنگ كاتيونيك را جذب نموده است
2-14-3- درجه سير0 اشباع) شوندگي رنگ
(2-1 ) = فاكتور رنگ = F [1]

2-15- كار هاي پيش از رنگرزي بر روي الياف آكريليك
2-15-1- شستشو
2-15-2- سفيد گري
2-15-3- آبرفتگي
2-15-1- شستشوي نخستين: پيش از رنگرزي اين الياف را مانند ديگر ساير الياف شستشو مي دهيم ازهمين رو از حمام زير بهره مي گيريم.
صابون ( نان آنيونيك)‌ 1-2 گرم درليتر
كربنات سديم 5/0 گرم در ليتر
دما 60 درجه
زمان 30 دقيقه
2-15-2- سفيد گري:
با روش كلريت سديم كه حمام زير به كار برده مي شود .
كلريت سديم 2 گرم در ليتر
اسيد فرميك 3 = PH
نيتريت سديم 2 گرم در ليتر
دما 95-90 درجه
زمان يك ساعت
ويا سفيد گري با سفيد كننده هاي نوري
اين كار دريك محيط اسيدي همراه با ريتارد در دماي 1،‌2 درجه انجام مي شود و زمان يكساعت مي باشد.
2-15-3- آبرفتگي ( Shrinkage)
الياف آكريليك در دماي 85 درجه سانتي گراد به بالا، ترمو پلاست مي شوند و چون در تهيه اين الياف عمل پليمر يزاسيون تحت كشش مي باشد طبيعي است كه در دماي85 درجه سانتي گراد زنجيره ها دوباره به حالت نخستين بازنگردد . بنابراين پيش از رنگرزي بايد آبرفتگي روي الياف انجام گيرد.[1]

2-16- اصول رنگرزي الياف آكريليك
2-16-1- موارد رنگرزي ديسپرس :
رنگرزي الياف اكريليك با مواد ديسپرس تا آنجا كه به مكانيزم رنگرزي مربوط مي شود مشابه رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگرزي ديسپرس است اگرچه درمقايسه با الياف پلي استر به علت اينكه ضريب توزيع تعادل ( (cquilibrium partition coefficient) در الياف آكريليك بسيار پايين تر و سرعت رنگرزي الياف آكريليك به علت بالاتر بودن سرعت نفوذ ماده رنگرزي به داخل الياف آكريليك بيشتر مي باشد عمق رنگ قابل حصول در الياف آكريليك محدود است درنتيجه خواص يكنواخت شدن مواد رنگرزي ديسپرس روي الياف آكريليك خوب است.
2-16-2- مواد رنگرزي كاتيوني :
رنگرزي با مواد رنگرزي كاتيوني طي مكانيزمي انجام مي گيرد كه مي تواند به صورت يك جابجايي يون و يا به حالت ساده تر توزيع يون بيان شود .
يك مدل رضايت بخش كه بتواند تمام آثار عملي را بيان نمايد شامل سه مرحله است .
كاتيونهاي ماده رنگرزي
2-16-2-1- به سطح الياف جذب مي شوند .
2-16-2-2- به داخل الياف نفوذ مي كنند.
2-16-2-3- محل نشستن مولكولهاي ماده رنگرزي داخل الياف را اشغال مي كنند.
درمرحله اول سرعت رنگرزي راتعيين مي كند،ومرحله آخر روي تعادل رنگرزي اثر مي گذارد.
جذب مواد رنگرزي كاتيوني روي سطح الياف آكريليك مي تواند توسط يك ايزوترم لانگ ميور كه طبق آن ، الياف در غلظت كم ماده رنگرزي در حمام اشباع مي شوند بيان گردد اين بدين معني است كه بين تمام غلظت ها كه در عمل به كار مي رود سطح الياف ازماده رنگرزي اشباع مي شود و ايجاد حالت سطح اشباع شده به سرعت رخ مي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید