دانلود پایان نامه

غلظت اولين لوله اي که فاقد کدورت بود به عنوان حداقل غلظت ممانعت کننده منظور گرديد.

3-9 ارزيابي ميزان اثر آنتي اکسيداني به روش DppH138
جهت بررسي خاصيت آنتي اکسيداني از راديکال آزاد 2و2-دي فنيل 1و1 پيکريل هيدرازيل استفاده شد.
اين ماده يک راديکال آزاد ليپوفيل است که در 517 نانومتر جذب بيشينه دارد. در حين واکنش DPPH با مواد آنتي اکسيداني واکنش داده و مقدار آن کاهش مي يابد که با کاهش طول موج ارتباط مستقيم دارد.خنثي شدن راديکال هاي آزاد باعث ميشود که رنگ محلول از بنفش تيره به زرد تغيير کند(پاراساد139 و همکاران،2009).
جذب محلول در طول موج517 نانومتر ميزان راديکال هاي ازاد موجود در محيط را نشان مي دهد.
روش DppH بر مبناي درصد مهار راديکال آزاد با روش اسپکتورفتومتري تعيين مي شود. غلظت‏هاي مختلف از عصار? صمغ باريجه بر حسب ppm در بالن ژوژه تهيه گرديد. در لوله‏هاي آزمايش درب‏دار و پوشيده شد با فويل آلومينيومي (به منظور جلوگيري از اثرات نور) 4 ميلي‏ليتر از غلظت‏هاي مشخص از عصار? موردنظر با 1 ميلي‏ليتر محلول 500 ميکرومولار DPPH در متانول، مخلوط گرديد و به مدت 30 دقيقه در دماي 25 درجه سانتيگراد در انکوباتور نگهداري گرديد و سپس به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر جذب آن در طول موج 517 نانومتر و در برابر سل حاوي متانول خوانده شد. براي ساير حلال‏ها نيز آزمايش طبق روش بالا انجام گرفت و مطابق با فرمول ذيل محاسبه شد.
I% = (Ablank – A sample / A balank) × 100
که در اين رابطه
Ablank، جذب نوري کنترل منفي (داراي تمام معرف ها به جز غلظت مشخص از عصاره مورد نظر) مي باشد.
A sample، ميزان جذب نوري غلظت هاي مختلف عصاره را بيان مي کند.
در اين آزمايش به عنوان کنترل مثبت از آنتي اکسيدان سنتزي بوتيليدهيدروکسي تولوئن (BHT) استفاده گرديد. براي اين منظور با رسم منحني درصد مهار ظرفيت ترکيبات اکسيدات تعيين خواهد شد.)فريرا140 و همکاران،2007).
اعداد جذب نمونه را از اعداد شاهد کم کرده و بر عدد شاهد تقيسيم مي کنيم و بدين ترتيب درصد مهار بدست مي آيد.

فصل چهارم:نتايج و بحث

4-1ترکيبات شيميايي باريجه
اسانس صمغ باريجه مايعي است بي رنگ ، متمايل به زرد کمرنگ که حاوي ترکيباتي از جمله آلفا پينن (3/18%) ،بتاپينن( 1/50%) دلتا-3-کارن(7/8%) ،ساپونين (1/15%) ، ميرسين (3%) مي باشد.
مهمترين ترکيبات شناسايي شده اسانس ، آلفا و بتا پينن بودند( رضايي و همکاران ،1381)
آلفا پينن مهمترين ماده تشکيل دهنده تربانتين است که به عنوان طعم دهنده مورد استفاده قرار مي گيرد ،يک واسط مهم در ساختمان ترکيبات معطر است . بتاپينن نيز به عنوان يک واسط مهم در ساخت ترکيبات معطر مصنوعي و ترکيبات روغني معطر بکار مي رود و به عنوان مونومر در توليد رزينهاي ترپني استفاده مي شود .هر دو ترکيب آلفا و بتاپينن داراي فعاليت ضد ميکروبي بر روي باکتري هاي گرم مثبت و منفي بوده است .آلفا پينن داراي خاصيت اسپاسمولتييک و قرمز کنندگي پوست بوده و بتاپينن داراي اثرات ضد التهابي و ضد ترشحي بوده و داراي خواص آنتي بيوتيکي بر روي باکتري هايي اشيرشياکلي و استافيلوکوکوس دارد
همچنين وجود ترکيبات دلتا -3-کارن نيز داراي خاصيت ضد ميکروبي بوده و حتي مقدار آن ، يکي از شاخص هاي سنجش مرغوبيت اسانس باريجه است (رضايي ، 1381).

4-2 خاصيت ضد باکتريايي اسانس صمغ باريجه :
در مطالعه حاضر اثر اسانس بر تعدادي از باکتري هاي گرم مثبت و منفي به دو روش رقت لوله اي وانتشار ديسک مورد آزمايش قرارگرفته است که حساسيت متفاوتي از باکتري هاي مختلف مشاهده شده نتايج هردو روش باهم همخواني داشتند، بطوريکه در هر دو روش استافيلوکوکوس اورئوس را حساس و اشيرشياکلي را مقاوم نشان دادند . اين اثر مي تواند ناشي از آن باشد که ساختمان ديواره سلولي باکتري هاي گرم منفي در قسمت خارجي شامل يک لايه ليپوپلي ساکاريدي و پروتئين است که به جاذبه هيدروفوبيکي اتصال دارند، در حاليکه باکتري هاي گرم مثبت فاقد اين ساختمان مي باشند (هوگو و همکاران ،1367)
جدول 4-1: ميانگين غلظت MIC اسانس صمغ باريجه (ميلي گرم درميلي ليتر ) بر باکتري هاي مورد مطالعه :
ميکروارگانيزم
گرم+/-
MIC
*شاهد آنتي بيوتيک
**کنترل –
***کنترل +
استافيلوکوکوس اورئوس
+
03/0
0.003

+
اشيرشياکلي

0.1
0.01

+
*شاهد آنتي بيوتيک پني سيلين **محيط کشت + عصاره ***محيط کشت + سوسپانسيون ميکروبي
(-) مشاهده عدم رشد ميکرو ارگانيسم ها (+) مشاهده رشد ميکرو ارگانيسم ها

اسانس صمغ باريجه بر استافيلوکوکوس اورئوس استاندارد اثر قابل ملاحظه مهار رشداز خود نشان داد، بطوريکه در رقت MIC=0.03 اثر مهار کنندگي داشت .
اثر ضد باکتريايي اين اسانس با روش انتشار ديسک مشاهده گرديد به صورتي که قطر قابل ملاحظه اي هاله عدم رشد در کشت اين باکتري با ديسک حاوي اسانس مشاهده گرديد.
جدول 4-2: ميانگين قطر هاله عدم رشد باکتري هاي مورد آزمايش در مقابل اسانس صمغ باريچه (برحسب ميلي متر)
ميکرو ارگانيزم
گرم +/-
اسانس
شاهد انتي بيوتيک
استافيلوکوکوس اورئوس
+
1.8223
29
اشيرشياکلي

1.2419
25
– قطر ديسک نمونه 5/6 و ديسک آنتي بيوتيک 5 ميلي متر بود .
– شاهد آنتي بيوتيک از ديسک پني سيلين 6/50 گرم استفاده شد .
در نتايج بدست آمده از اثر ضد باکتريايي اسانس صمغ باريجه نشان داده شد که باکتري استافيلوکوکوس اورئوس (اسانس برابر با 25 ميلي متر و شاهد آنتي بيوتيک 29 ميلي متر) نسبت به اسانس مورد استفاده حساس اشيرشياکلي مقاوم مي باشد . اثر ضد باکتريايي اسانس صمغ باريجه در برابر آنتي بيوتيک پني سيلين داراي قدرت ضد باکتريايي ضعيف تري مي باشد .

4-3 خاصيت ضد باکتريايي عصاره صمغ باريجه:
نتايج بدست آمده از آزمون انتشار ديسک نشان داد که هيچگونه از عصاره ها حتي با غلظت بالا روي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشيرشياکلي اثر ضد ميکروبي نداشته و هاله عدم رشد تشکيل نشد

جدول 4-3 : قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولي ، متانولي ، آبي صمغ باريجه بر عليه استافيلوکوکوس اورئوس و اشيرشيا کلي
ميکرو ارگانيزم
عصاره ها/غلظت %
50
25
5/12
25/6
استافيلوکوکوس اورئوس(+)
آبياتانولي
اشيرشياکلي(-)
متانولينتايج بدست آمده از آزمون رقت لوله اي براي حداقل غلظت مهار (MIC) نشان داد که عصاره هاي گياه مورد نظر در محيط مايع نيز روي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس واشيرشياکلي اثر ضد باکترايي نداشته است .

4-3-1 دلايل تاثير پايين عصاره ها نسبت به اسانس صمغ باريجه
– ميزان مواد موثره که خاصيت ضد ميکروبي دارند در اسانس بيشتر از عصاره است ؛مثلا” ميزان کارواکرول در اسانس گياه آويشن 80 درصد بوده ؛حال آنکه در عصاره به مراتب کمتر از اين مقدار مي باشد (آراس141 و همکاران ،2001)
– روش هاي عصاره گيري در آزاد سازي ترکيباتي که خاصيت ضد ميکروبي دارند؛موثر است .

خاصيت ضد ميکروبي اسانس گياهان به ترکيبات شيميايي آن بستگي دارد . تجزيه اسانس هاس گياهي مختلف بوسيله کروما تو گرافي نشان داد که ترکيبات مختلفي در اسانس گياهان وجود دارد . اين ترکيبات اکثرا” شامل مونوترپن ها، سزکوئي ترين ها وساير مشتقات اکسيژن دار(الکل ها،آلدهيدها،استرها،اترها،کتون ها و فنول ها) است .اين محققان نشان دادند که در بين اين ترکيبات از گروه کتون ها ؛کارون و دهيدروکارون و از گروه فنول ها ايزومريک ،تيمول و کارواکرول خاصيت ضد ميکروبي دارند . ترکيب شيميايي اسانس در گياهان متنوع بوده ،با اين وجود در هر اسانس يک ترکيب غالبيت دارد( کاوان142 و همکاران،1999)
در گروه منوترپن ها :فنول ها و الکل ها ، در گروه روغن ها ؛کارواکرول ،يوگنول ، دهيدروکارواکرول ،ژانيول لنيالول خاصيت ضد ميکروبي از خود نشان داده و مونوترپن هاي غير اکسيژنه از قبيل کتون ها ،آلدهيدها ،اترها و استرها خاصيت ضد باکتريايي ضعيف تري دارند .سزکوئي ترپن ها هيچگونه خاصيت ضد باکتريايي حتي از غلظت هاي بالا ندارند (لوکانتور143وهمکاران،2004)
ترپن هاي اکسيژن دار باز دارندگي بالايي داشته و اثرآنها از ترکيبات دوحلقه اي بيشتر مي باشد .ترکيبات فنولي و الکلي اثر بازدارندگي بيشتري نسبت به مونوترپن هاي هيدروکربني از خودنشان مي دهند (وانسته 144و همکاران،2005)
آلفا و بتاپينن جز دسته مونوترپنهاي دو حلقه اي (bicyclic) که در صنعت اسانس به عنوان ترکيبات پايه اي اترهاي روغني بشمار مي آيند .
Sunen درسال 1998 نيز در مطالعه اي حداقل غلظت ممانعت کننده عصاره برخي گياهان مصرفي در غذاهاي اسپانيايي رابر روي باکتري هايي از فبيل استافيلوکوکوس ،باسيلوس سرئوس ،سالمونلاتيفي موريوم مورد بررسي قرارداد نتايج اين مطالعه نشانگر اين بود که غلظت بين 2/0 تا8/0 درصد اين عصاره ها از رشد باکتري ها جلوگيري مي کند .
نتايج تاثير عصاره پونه نيز در مطالعه اي که توسط Beuchat در سال 1976 برروي باکتري ويبريوباراهمولتيپکوس صورت گرفت نشان داد که اين عصاره در غلظت 100ميلي گرم برميلي ليتر قادر است از رشد باکتري ها جلوگيري نمايد .
مطالعات Qiao و همکاران در سال 2001 در مورد اثرات ضد ميکروبي اسانس گياه سير نشان داد که اسانس اين گياه بر عليه E.coil موثرتر از بقيه ميکروارگانيزم هاي مورد بررسي است .
مطالعات جرج استاماتيس و همکارانش در سال 2003 در مورد اثرات ضد ميکروبي عصاره متانولي Stavhys alopecuros بر هليکوباکتر پيلوري در محيط invitro نشان دادکه اين گياه بر روي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس ،اشيرشياکلي ، پسودوموناس آئروجينواز و سالمونلا اثر ضد ميکروبي داشته است .
يعقوبي و همکاران در سال 2006 فعاليت ضد ميکروبي عصاره اتانولي بره موم ايراني با استفاده از روش انتشار ديسک مورد بررسي قرار گرفت . فعاليت بر عيله باکتري هاي گرم مثبت قارچ ها نشان داد که هيچ فعاليت برعليه باکتري هاي گرم منفي مشاهده نشد . در ميان باکتري ها بيشترين حساسيت مربوط به باسيلوس سرئوس در غلظت 67 ميلي گرم بر مول و کمترين غلظت مربوط به باسيلوس سوبتليس است.

شکل 4-1 قطر هاله عدم رشد – اشيرشيا کلي شکل 4-2 قطر هاله عدم رشد – استافيلو کوکوس اورئوس

شکل 4-3 تاثير عصاره صمغ باريجه برروي استافيلووکوکوس اروئوس

4-4 بررسي خواص آنتي اکسيداني اسانس و عصاره صمغ باريجه :
در اين تحقيق قدرت مهارراديکال هاي آزاد و همچنين توانايي بازداري اکسيداسيون ليپد توسط اسانس و عصاره آبي و متانولي و اتانولي صمغ باريجه به روش آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت . توانايي مهار راديکال آزاد توسط آزمايش 2و2 دي فنيل -1- پيکريل هيدرازيل (DppH) ارزيابي شد. دراين آزمايش با افزايش غلظت اسانس و عصاره ها مهار راديکال با قدرت بيشتري صورت گرفت .
در سيستم DPPH آنتي اکسيدانها با راديکال پايدار DPPH واکنش نشان داده و آنرا کم رنگ مي نمايند . ميزان کاهش رنگ با قدرت آنتي اکسيدان هاي نمونه رابطه مستقيم دارد . آنتي اکسيدان هايي نظير سيستئين ،گلوتاتيون ،آسکوربيک اسيد ،توکوفرول،ترکيبات آروماتيک پلي هيدروکسي (هيدروکنيون ،پيروگالول) با دادن هيدروژن و يا الکترون به راديکال DPPH آنرا احيا نموده و باعث کم رنگ شدن و يا حتي بي رنگ شدن آن مي شود . با افزايش غلظت ترکيبات فنلي يا درجه هيدروکسيلاسيون ترکيبات فنلي ، فعاليت مهار راديکالي عصاره يا اسانس افزايش مي يابد (سارسيکو145و همکاران ،2008).

ميانگين درصد مهار راديکال هاي آزاد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید