دانلود پایان نامه

عصاره پونه نيز در مطالعه که در سال 1976 بر روي باکتري ويبرو پاراهموليتوکوس صورت گرفت نشان داد که اين عصاره در غلظت 100 ميکروگرم بر ميلي ليتر قادر است از رشد باکتري جلوگيري کند (بوچات89 و همکاران، 1976)
آنهادر مطالعه اي که انجام شد، اثر باکتريو استاتيکي قوي اسانس Thy mus revolatus را بر روي باکتري گرم منفي از قبيل اشيرشيا کلي و گرم مثبت از قبيل استافيلوکوکوس اورئوس نشان داند، آنها علت احتمالي اين اثرات را ميزان بالاي کارواکرول موجود در اسانس بيان نمودند (کارامان90 و همکاران، 2001)
آنهادر سال 1386 بر روي 6سويه استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از پستان گاو مطالعاتي را انجام دادندکه قطر هاله عدم رشد اسانس آويشن در اين 6سويه بين 43 تا 49 ميليمتر و MIC91 بدست آمده در اين تحقيق بين 32 تا 159 ميکروگرم در ميلي ليتر بود. در اين مطالعه مشخص شد که MIC سويه پاتوژن 4 برابر سويه استاندارد است و با توجه به قطر هاله عدم رشد سويه استاندارد در برابر اسانس آويشن نسبت به سويه پاتوژن حساس تر است (زهرايي92 و همکاران، 1384)
آنهادر مطالعه اي اثر اسانس آويشن شيرازي بر احتمال رشد استافيلوکوکوس اورئوس در محيط آبگوشت قلب و مغز مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن بيانگر اين موضوع بود که لگاريتم درصد احتمال رشد استافيلوکوکوس اورئوس با افزايش غلظت اسانس کاهش پيدا مي کند که آنها نيز با توجه به آناليز شيميايي اسانس آويشن اين اثر را مربوط به ميزان بالاي کارواکرول موجود در آن ميدانند ( آخوندزاده 93و همکاران، 2005)
آنهادر تحقيقي که در سال 1382 انجام شد نتيجه MIC اسانس اوکاليپتوس، مرزه، آويشن بر روي ميکروارگانيسم هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشيرشيا کلي و استرپتوکوکوس فکاليس نشادن داد، اسانس آويشن پايين ترين MIC را نسبت به بقيه اسانس ها بر روي هر سه ميکروارگانيسم داشته است (رسولي94 و همکاران، 2002)
عصاره گياه داروئي قرنفل جهت بررسي اثرات ضد باکتريايي بر روي باکتري هاي اشيرشيا کلي، سالمونلا تيفي موريوم، استافيلوکوکوس اورئوس استفاده شد. عصاره متانولي قرنفول بيشترين اثر ضد باکتريايي را به عليه باکتري استافيلوکوکوس اورئوس داشته و همچنين اين عصاره بر روي تمام سويه هاي مورد آزمايش اثر ضد ميکروبي نشان داد. (اوشيمارو 95و همکاران، 2007)
در پژوهشي تأثير عصاره ميخک، سير، زنجبيل، نعناع بر روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس و اشيرشيا کلي مورد بررسي قرار گرفت که فعاليت بهتر ضد ميکروبي عصاره ميخک نسبت به ديگر عصاره ها بر روي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس تأييد شد (بتوني و همکاران، 2006)
در تحقيقي اثرات ضد ميکروبي عصاره از ريزيوم (Kokanicam Geum) مورد بررسي قرار گرفت، از ريزوم گياه علف مبارک کوهستان، عصاره با اتانول 80 درصد تهيه شد و حداقل غلظت مهارکنندگي عصاره اتانولي روي باکتري هاي گرم مثبت و منفي باسيلوس سوبتليس، پسودوموناس آئروژينواز، استافيلوکوکوس اپيدرميس مورد بررسي قرار گرفت، حداقل غلظت مهارکنندگي مربوط به استافيلوکوکوس اپيدرميس به ميزان 5/12 ميلي گرم بر ميلي ليتر بود (منصف اصفهاني و همکاران، 1388)
در مطاتعه اي که انجام گرديد.فعالعيت ضد باکتريايي عصاره آبي شويد بر عليه سوش هاي خالص استافيلو کوکوس اورئوس اشيرشيا کلي سودوموناس آئروژينواز سامونلا تيفي موريوم شيگلا فلکسينري بررسي شد. نتايج نشان داد عصاره اين گياه داراي فعاليت ضد ميکروبي معني داربرروي تمام سوش هاي باکتريايي مورد بررسي مي باشد.(آرورا96 و همکاران، 2007)
در مطالعه اي که انجام گرديد فعاليت ضد ميکروبي اسانس بذرهاي شويد و گشنيز برروي استافيلوکوکوس اورئوس اشيرشيا کلي سالمونلا تيفي موريوم با استفاده از آزمايش حساسيت رقت در محيط مايع پرداختند.نتايج نشان داد استافيلوکوکوس اورئوس حساسترين و سالمونلا تيفي موريوم مقاوم ترين باکتري به هر دو اسنس است.(برومند و همکاران، 2008)
آنهابه بررسي ويژگي آنتي اکسيداني روغن هاي ضروري پرداختند، در ضمن اتواکسيداسيون روغن هاي ضروري رازيانه و برگ بو و نيز مخلوط آنها را با گشنيز بررسي کردند. بررسي تغييرات حاصله بر روي ترکيب هاي اسانس هاي مذکور، با استفاده از سيستم کروماتوگرافي مايع-گاز موئين در طي دوره انبارداري در دو حالت نور و روشنايي انجام شد. تحت اين شرايط، گياه برگ بو، ترکيب هاي موجود در روغن ضروري خود را تا مدت 12 ماه حفظ کرد. روغن هاي ضروري رازيانه به سرعت در حضور نور اکسيد شدند. اگرچه سرعت اکسيداسيون آن در تاريکي، کمتر بود. ترکيب اصلي روغن فرار رازيانه با نام ترانس-آنتول نسبت به روغن هاي ضروري گشنيز، فعاليت آنتي اکسيداني کمتري از خود نشان داد. مخلوط روغن هاي ضروري برگ بو و گشنيز داراي ويژگي هاي آنتي اکسيداني بوده و شديداٌ اکسيداسيون ترکيب هاي روغن رازيانه را مهار مي کند (ميشارينا97 و همکاران 2005)
مطالعات انجام شده برروي خواص آنتي اکسيداني عصاره گياهان مختلف
انها فعاليت آنتي اکسيداني و محتواي ترکيب هاي فنلي را در عصاره هاي ريحان، برگ بو، جعفري، سرو کوهي، تخم باديان رومي، رازيانه، زيره سبز، هل، زنجبيل به روش تقطير مورد بررسي قرار دادند. در اين بررسي، فعاليت احياي آهن فريک بر فرو ، بازدارندگي از پراکسيداسيون اسيد لينولنيک، فعاليت مهار آهن فرو، مهار راديکال DppH و مهار راديکال هيدروکسيل واسطه تخريب 2-دزوکسي-D ريبوز از روش هاي بکار رفته جهت تخمين فعاليت آنتي اکسيداني بود. نتايج نشان داد عصاره هاي مربوط به ريحان، برگ بو، بيشترين فعاليت آنتي اکسيداني را در مقايسه با ساير گياهان تحت بررسي دارا مي باشند..
البته به جز در مورد فعاليت مهار آهن فرو، اگرچه جعفري بهترين عملکرد را در ارزيابي چنگالي کردن آهن فرو از خود نشان داد اما در به تعويق انداختن اکسيداسيون اسيد لينولنيک کمتر مؤثر بود. در ارزيابي پراکسيداسيون لينولنيک اسيد يک گرم از عصاره ريحان و برگ بو به ترتيب به اندازه هاي 177 و 212 ميلي گرم Trolox مؤثر بودند. بنابراين هر دو عصاره ذکر شده مي توانند به عنوان مواد غذايي با فعاليت آنتي اکسيداني جايگزين ترکيب هاي سنتزي شوند (هينبرگ و همکاران، 2006)
آنها مطالعه‏اي را پيرامون ترکيبات شيميايي، آنتي‏اکسيداني و ضد ميکروبي برگ دارچين، روغن‏هاي فرار پوست? درخت، الئورزين‏ها و اجزاي سازند? آنها انجام دادند. در اين مطالعه مشخص شد الئورزين‏ها در غلظت %02/0 توانايي فوق‏العاده‏اي در جلوگيري از اکسيداسيون اوليه و ثانوي? روغن خردل دارند. اين ارزيابي با استفاده از انديس‏هاي پراکسيد، تيوباربيتوريک اسيد، پي‏انيسيدين 98و کربونيل انجام شد. به علاوه فعاليت آنتي‏اکسيداني نيز با استفاده از روش DPPH و فريک تيوسيانات بررسي شد. کروماتوگرافي گازي به همراه اسپکتروسکوپي جرمي روي روغن‏هاي فرار برگ و الئورزين‏هاي دارچين باعث شناسايي 19 ترکيب و 25 عدد از اجزاء تشکيل‏دهند? آنها شد. ماد? اصلي اين ترکيبات اوژنول99 بود درحالي که ماد? اصلي در روغن‏هاي فرار پوسته سينام آلدئيد100 بود)سينگ101 و همکاران، 2005(.
آنها مطالعه‏اي را در مورد ترکيبات فنولي و فعاليت آنتي‏اکسيداني عصار? سماق انجام دادند. عصار? سماق با استفاده از متانول استخراج گرديد و فعاليت آنتي‏اکسيداني با استفاده از روش هاي فريک تيوسيانات102 و DPPH103 بررسي شد. علاوه بر اين بخش هايي که به لحاظ ترکيبات فنولي غني بودند با استفاده از سيستم HPLC-MS 104 مشخص شد. نتايج حاکي از آن بود که بيشترين فعاليت آنتي‏اکسيداني مربوط به ترکيبات آنتوسيانين105 و تانن106 در سماق است درحالي که اسيد گاليک 107 اسيد فنوليک اصلي عصاره است. بخش آنتوسيانيني محتوي سيانيدين108، پئونيدين109، پلارگونيدين110، پتونيدين111، گلوکوزيدهاي دلفينيدين112 و کومارات‏ها113 است. گلوکز پنتا گالوئيل114 در بخش تانن قابل هيدروليز به وفور يافت مي‏شود. Ec50 در بخش اتيل استات و تانن برابرg/ml 7 /0 و در بخش غني از آنتوسيانينg/ml 33/5 مي‏باشد. عصاره‏ها و بخش هاي مختلف آنها تأثير بازدارندگي مشابه در جلوگيري از پراکسيداسيون چربي‏ها در مقايسه با آنتي‏اکسيدان‏هاي مصنوعي دارند. اين يافته‏ها بيانگر اين مطلب است که سماق مي‏تواند به عنوان يک آنتي‏اکسيدان طبيعي به کار رود(کوثر115 و همکاران 2006).

آنها پژوهشي را بر روي فلفل ژاپني انجام دادند. هدف اين مطالعه شناسايي آنتي‏اکسيدان‏هايي به غير از مگنوفلورين116 و آربوتين117 در فلفل ژاپني بود. در اين تحقيق مشخص گرديد که عصار? متانولي ميو? فلفل ژاپني فعاليت آنتي‏اکسيداني معادل با آلفاتوکوفرول دارد و در مقابل فرآيند حرارتي پايدار است. ترکيباتي که بيشترين فعاليت آنتي‏اکسيداني را درعصاره متانولي از خود نشان مي‏دهند عبارتند از هايپروزيد118 و کوئرسيترين119، فعاليت آنتي‏اکسيداني اين ترکيبات با استفاده از روش DPPH ارزيابي شد و مشخص شد که هايپروزيد و کوئرسيترين آنتي‏اکسيدان‏هاي قوي موجود در ميو? فلفل ژاپني مي‏باشند(]يا مازاکي120 و همکاران 2005).
آنها پژوهشي را روي خواص آنتي‏اکسيداني عصار? زنجبيل انجام دادند. هدف اين مطالعه ارزيابي فعاليت آنتي‏اکسيداني عصار? زنجبيل محتوي Co2 با توجه به راديکال آزاد 2و2- دي‏فنيل1-پيکريل هيدرازيل و همچنين با توجه به فعاليت پراکسيداسيون ليپيد با در نظر گرفتن راديکال‏هاي هيدروکسيل در درجه حرارت بدنو درمي‏باشد. با توجه به بررسي‏هاي انجام شده مشخص شد محتواي فنولي عصار? الکلي زنجبيل mg870 برحسب ماد? خشک است. فعاليت آنتي‏اکسيداني راديکال DPPH به %1/90 مي‏رسد و بيش از BHT121 مي‏باشد. فعاليت آنتي‏اکسيداني در سيستم امولسيوني لينولئيک اسيد/ آب با استفاده از تيوباربيتوريک اسيد122 ارزيابي شد و مشخص شد که در دماي و غلظت %2/73 بالاترين است. در در بالاترين غلظت عصار? زنجبيل فعاليت آنتي‏اکسيداني چنداني مشاهده نمي‏شود. همچنين عصار? زنجبيل تأثير بازدارندگي را با توجه به راديکال‏هاي هيدروکسيل بهتر از کوئرستين123 در هر دو درجه حرارت نشان دادند. پلي‏فنول‏هاي عصار? زنجبيل ظرفيت تشکيل چنگک کردن بالاتري با توجه به دارند که منجر به جلوگيري از ايجاد راديکال هيدروکسيل که القا کننده ي پراکسيداسيون ليپيدها مي‏شود)استويلوا124 و همکاران 2006(.
آنها مطالعه‏اي را بر روي فعاليت آنتي‏اکسيداني روغن‏هاي فرار رزماري و سياهدانه انجام دادند که عبارتند از کارنوسيک اسيد125، رزمارينيک ‏اسيد126 و سزامل127. اين دانشمندان فعاليت آنتي‏اکسيداني روغن‏هاي فرار را با استفاده از روش هاي DPPH، فريک تيوسيانات بررسي نمودند. تمام اين روش ها را به اثبات رساندند که عصار? رزماري فعاليت آنتي‏اکسيداني بالاتر از روغن فرار سياهدانه دارد. مقدار ترکيبات فنوليک روغن فرار سياهدانه و عصار? رزماري نيز بررسي شد و مشخص گرديد عصار? رزماري محتواي فنوليک بالاتر از روغن فرار سياهدانه دارد. اين موضوع مبين فعاليت بالاتر آنتي‏اکسيداني رزماري در مقابل سياهدانه مي‏باشد(ارکان128 و همکاران، 2007.(

فصل سوم:مواد و روشها

3-1 آماده سازي مواد اوليه
دو نوع باريجه با نامهاي اشکي و توده اي(عسلي) در بازار داروئي ايران ارائه مي گردد که دو محصول از دو نوع برداشت از گياه مي باشد (زرگري و همکاران، 1367)
نوع اشکي آن بر اثر نقش حشرات و يا پيدايش خراش به طور طبيعي از قاعده ساقه و برگها به خارج ترشح مي شود و نوع ديگر که بيشتر در بازار تجارت معروف است و در معرض استفاده قرار مي گيرد معروف به باريجه توده اي(عسلي) است که با ايجاد شکاف و تيغ زدن در گياه بدست مي آيد.
براي برداشت و بدست آوردن شيره گياه در فصل بهره برداري (اواخر خرداد تا اوايل مرداد) ابتدا خاک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید