دانلود پایان نامه

آماري
به منظور انجام آزمونهاي آماري در بين گروههای گاو با اسکور بدنی مختلف ابتدا آزمون نرمال بودن(Normality Test) انجام مي‌گرفت. درصورت نرمال بودن توزيع داده‌ها آزمون آماريOne Way Repeated Measurement =ANOVA و در غيراين صورت از آزمونKruskal Wallis استفاده مي‌شد. در هر دو صورت درصورت معنيدار بودن اختلاف دربين گروهها و در مقاطع زماني متفاوت از آزمون‌هاي تكميليTukey درگروههاي با تعداد دادههاي برابر استفاده شد.
در گروه اسکور بدنی زمان تلقیح که شامل 2 گروه بود از آزمون t_Student و در صورت غیر نرمال بودن دادهها از آزمون Mann-Whitney استفاده گردید.
براي انجام آزمونهاي آماري ازنرمافزار Sigma State استفاده شد و نمودارها با كمك نرم‌افزار Microsoft Excelرسم شد.

فصل چهارم

نتايج
نتایج مطالعه حاضر به صورت جداول 4-1 و 4-2، و نمودارهای 4-1 الي 4-39 نمایش داده شده است.

4-1- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان خشكي
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسكور بدني در زمان خشكي بیان شده است.

4-2- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان زايش
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسكور بدني در زمان زايش بیان شده است.

4-2- بررسی یافتههای (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان تلقيح اول
در جدول 4-1 و 4-2 میانگین ± خطای معیار یافتههای هر یک از مشاهدهگرها در مراحل مختلف مطالعه در اسكور بدني در زمان تلقيح اول بیان شده است.

جدول 4-1: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخصهای تولیدمثلی در زمانهای مختلف در گاوهای نژاد هولشتاین
 
بررسي ميانگين ± انحراف معيار در اسكور بدني
 
 
اسكور حركتي
شير 305 روز
وضعيت تخمدان
وضعيت رحم
وضعيت زايش
طول دوره خشكي
روز شيردهي
زمان خشكي
BCS ≤ 2/75
8/1±145/0
10341±6/583
33/1±126/0
40/1±131/0
13/1±09/0
36/57±56/6
87/317±66/9

2/75 BCS ≤ 3/75
31/2±078/0
6/11715±95/171
45/1±046/0
25/1±04/0
09/1±02/0
4/61±2/1
76/3321±95/5

BCS≥3/75
2/2±11/0
1/11644±24/273
57/1±074/0
43/1±074/0
09/1±04/0
83/65±879/2
24/354±85/12
زمان زايش
BCS ≤ 2/75
83/1±121/0
82/10838±48/590
44/1±121/0
33/1±114/0
28/1±109/0
62±114/5
06/314±46/9

2/75 BCS ≤ 3/75
33/2±071/0
07/11698±153/153
47/1±043/0
29/1±039/0
07/1±021/0
82/60±195/1
99/336±9/5

BCS≥3/75
12/2±16/0
24/11361±602/405
5/1±1/0
42/1±09/0
12/1±064/0
27/69±91/3
58/347±56/16
زمان تلقيح
BCS ≤ 2/75
08/2±108/0
6/1145±2/234
52/1±063/0
31/1±058/0
13/1±042/0
52/58±744/1
06/331±981/7

2/75 BCS ≤ 3/75
34/2±073/0
22/11613±88/181
44/1±047/0
31/1±043/0
08/1±025/0
22/64±586/1
70/338±851/6

جدول 4-2: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخصهای تولیدمثلی در زمانهای مختلف در گاوهای نژاد هولشتاین

بررسي ميانگين ± انحراف معيار در اسكور بدني

تعداد تلقيح موثر
روزهاي باز
DFS
شير زمان خشكي
ورم پستان در دوره قبلي
ورم پستان دوره فعلي
شيرواري
زمان خشكي
bcs ≤ 2/75
93/1±248/0
92/114±64/14
8/71±6/4
61/9±56/1
47/1±133/0
4/1±13/0
8/3±611/0

2/75 bcs ≤ 3/75
33/2±153/0
36/140±76/7
85/66±03/2
45/9±387/0
60/1±045/0
48/1±046/0
4/2±13/0

bcs≥3/75
15/3±323/0
78/163±65/15
75±54/3
51/5±629/0
52/1±074/0
33/1±7/0
91/2±215/0
زمان زايش
bcs ≤ 2/75
89/1±212/0
73/168±02/30
44/75±7/4
22/8±192/1
44/1±121/0
42/1±121/0
28/3±477/0

2/75 bcs ≤ 3/75
53/2±16/0
13/135±151/7
82/68±9/1
27/9±371/0
59/1±042/0
43/1±042/0
43/2±124/0

bcs≥3/75
81/2±4/0
08/175±518/17
83/68±67/4
92/4±839/0
5/1±1/0
46/1±1/0
15/3±312/0
زمان تلقيح
bcs ≤ 2/75
24/2±202/0
06/132±622/10
43/71±453/2
73/8±652/0
5/1±063/0
48/1±063/0
97/2±207/0

2/75 bcs ≤ 3/75
66/2±177/0
98/149±58/8
30/68±160/2
39/8±41/0
59/1±046/0
41/1±046/0
44/2±140/0

4-4- بررسي نتايج در زمانهاي مختلف
4-4-1- بررسي اسكور بدني با اسكور حركتي:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که اختلاف اسکورهای حرکتی در زمان زایش بین گروه های مختلف معنیدار (p0/05) میباشد که نتایج در نمودارهای 4-1 الی 4-3 آورده شده است.

نمودار 4-1: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان خشکی (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-2: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-3: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)( حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

4-4-2- بررسي اسكور بدني با شير 305 روز:
طبق نتایج حاصله در اين بخش شير 305 روز با اسكور بدني در زمان خشكي اختلاف معنيدار و با اسكور بدني در زمان زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد((p0.05(نمودار 4-4 الی 4-6).

شكل 4-4: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs) (حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی دار دارند)

شكل 4-5: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

شكل 4-6: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3 bcs ≥)

4-4-3- بررسي اسكور بدني با وضعيت تخمدان:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که وضعيت تخمدان با اسكور بدني در زمان خشكي، زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-7الی 4-9).

نمودار 4-7: ارزيابي بين تخمدان در زمان Clean Test و اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-8: ارزيابي بين تخمدان در زمان Clean Test و اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-9: ارزيابي بين تخمدان در زمان Clean Test و اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-4- بررسي اسكور بدني با وضعيت رحم:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که اسكور بدني در زمان خشكي،زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-10 الی 4-12).

نمودار 4-10: ارزيابي بين وضعيت رحم در Clean Test با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-11: ارزيابي بين وضعيت رحم در Clean Test با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-12: ارزيابي بين وضعيت رحم در Clean Test با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-5- بررسي اسكور بدني با طول دوره خشكي:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که وضعيت طول دوره خشكي با اسكور بدني در زمان زايش و تلقيح اول اختلاف معنيدار و با اسكور بدني در زمان خشكي اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-13 الی 4-15).

نمودار 4-13: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-14: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs) (حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-15: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی دار دارند)

4-4-6- بررسي اسكور بدني با روز شيردهي
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که روز شیردهی با اسكور بدني در زمان خشكي، زمان زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-16 الی 4-18).

نمودار 4-16: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-17: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-18: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان تلقيح (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-7- بررسي اسكور بدني با تعداد تلقيح موثر:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که بررسی تعداد تلقيح موثر با اسكور بدني در زمان خشكي اختلاف معنيدار و با اسكور بدني در زمان زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-19 الی 4-21).

نمودار 4-19: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-20: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-21: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-8: بررسي اسكور بدني با روزهاي باز:
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که روزهاي باز با اسكور بدني در زمان خشكي، زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-22الی 4-24).

نمودار 4-22: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-23: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-24: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-9: بررسي اسكور بدني با فاصله زايش تا اولين تلقيح (DFS) :
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که فاصله زايش تا اولين تلقيح (DFS) با اسكور بدني در زمان خشكي، زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-25 الی 4-27).

نمودار 4-25: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-26: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان زايش (اس
كور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-27: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-10- بررسي اسكور بدني با شير زمان خشكي:
نتایج آزمون آماری نشان میدهدکه شير زمان خشكي با اسكور بدني در زمان خشكي و زايش به صورت اختلاف معنيدار و با اسكور بدني در زمان تلقيح اول معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-28 الی 4-30).

نمودار 4-28: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-29: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنیدار دارند)

نمودار 4-30: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-11- بررسي اسكور بدني با میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي
نتایج آزمون آماری نشان میدهد میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان خشكي، زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-31 الی 4-33).

نمودار 4-31: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان خشكي (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-32: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان زايش (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

نمودار 4-33: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول (اسكور بدني لاغر= 75/2 bcs≤ ، اسكور بدني متوسط= 75/2 bcs ≤75/3، اسكور بدني چاق= 75/3≥ bcs)

4-4-12- بررسي اسكور بدني با میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي
نتایج آزمون آماری نشان میدهد که میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان خشكي، زايش و تلقيح اول اختلاف معنيداری ندارد ((p0.05(نمودار 4-34 الی 4-36).

نمودار 4-34: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري


دیدگاهتان را بنویسید