دانلود پایان نامه

محيط، و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يعني افراد، اعمازانسان، موسسات، سکونتگاهها موردها و غيره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري کند. روشهاي متداو ل ومعروف گردآوري اطلاعات ميداني عبارتند از:
1) پرسشنامهاي 2) مصاحبهاي 3) مشاهدهاي 4) آزمون 5) تصويربرداري 6) ترکيبي
روش پرسشنامهاي : يکي ازروشهاي بسيا رمتداول در گردآوري اطلاعات ميداني روش پرسشنامهاي است که امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيع، امکانپذير ميسازد. در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقات يکه ازگستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افرا دجامعه آماري و نمونه آن زياد باشند، معمولاً ازروش پرسشنامهاي استفاده ميشود (حافظنيا،1382).
در اين قسمت بهمنظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از 2 نوع پرسشنامه استفاده گرديده است:
الف) پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصي: اين پرسشنامه داراي 5 سوال مربوط به جنسيت، تحصيلات، سن، سابقه کار و نوع استخدام مي باشد.
ب) پرسشنامه مربوط به مديريت دانش: اين پرسشنامه از پژوهشنامه مقيمي و رمضان(1392)که توسط بو کوتيز و ويليامر (1999) ايجاد شده است تهيه گرديده است. اين پرسشنامه داراي 31 سوال از هفت مرحله به دست آوردن دانش، به کار بردن دانش، يادگيري، تسهيم و مبادله دانش، ارزيابي دانش، ايجاد و تثبيت دانش واستفاده بهينه از دانش مي باشد.
رديف
مولفه
تعداد سوالات
شماره سوالات
1
به دست آوردن دانش
5
5-1
2
به کار بردن دانش
5
10-6
3
يادگيري
4
14-11
4
تسهيم و مبادله دانش
5
19-15
5
ارزيابي دانش
4
23-20
6
ايجاد و تثبيت دانش
4
27-24
7
استفاده بهينه از دانش
4
31-28
ج) پرسشنامه مربوط به عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش: اين پرسشنامه داراي 25 سوال مي باشد. در اين پرسشنامه نيز ترکيبي از پژوهشنامه مقيمي و رمضان(1392) و مقاله ولمحمدي(2010) استفاده شده است.

رديف
مولفه
تعداد سوالات
شماره سوالات
1
منابع انساني
7
38-32
2
فناوري اطلاعات
6
44-39
3
فرهنگ سازماني
7
51-45
4
ساختار سازماني
5
56-52

پرسشنامة مذکور شامل سه بخش مي‌باشد. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات شخصي، بخش دوم شامل مديريت دانش و بخش سوم شامل به عوامل موثر بر ميزان آمادگي اجراي مديريت دانش مي‌باشد. طراحي پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته انجام گرديد. سؤال‌هاي بسته، مجموعه‌اي از گزينه را ارائه مي‌دهد تا پاسخ دهنده از ميان آنها يکي را انتخاب کند. پاسخ دهنده اين نوع سؤالها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ مي‌دهد. علاوه بر آن در استخراج داده‌ها، مي‌توان به سهولت آنها را مقولهبندي و تجزيه و تحليل کرد (سرمد و همکاران، 1383). براي پاسخ به سؤالات بخش دوم و سوم از مقياس پنج گزينه اي ليکرت به شرح زير استفاده شده است:
کاملا موافقم
موافقم
نه مخالفم نه موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
5
4
3
2
1

3-7- روايي و پايايي پرسشنامه
3-7-1- روايي پژوهش
تعيين (روايي) پرسشنامه: مقصود از روايي آن است که آيا ابزار اندازهگيري مي‌تواند خصيصه و ويژگي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازهگيري کند يا خير(خاکي، 1387،244). در واقع اين واژه معرف درجه‌اي است که يک وسيله اندازهگيري مي‌تواند يک متغير را بر اساس تعريفي خاص، سنجش کند. به عبارت ديگر، روايي، درجه مثبت بودن پاسخ به اين سؤال را که “آيا وسيله سنجش، فقط همان چيزي را که مي‌خواهيم اندازهگيري کنيم، مي‌سنجد يا نه”، مشخص مي‌کند. براي اندازهگيري انواع روايي از روشهاي زير استفاده مي‌شود:
اعتبار پيشبيني: مساوي است با ضريب همبستگي بين نمرات آزمودني‌ها، در آن آزمودني که سنجش اعتبار آن مورد نظر است و در حال حاضر انجام شده است، با نمراتي که آزمودني‌ها در آينده، پس از اجراي متغير مورد نظر به دست مي‌آورند.
اعتبار سازگاري: مساوي است با ضريب همبستگي بين نمرات آزمودني‌ها در آزمون و نمرات آنان در معيار، در حال حاضر (ظهوري، 1378،130-129).
اعتبار محتوا: براي اندازهگيري اين نوع اعتبار، روش‌هاي کمي و آماري دقيقي وجود ندارد و بيشتر با نظر دانشمندان و مجريان و دست اندرکاران مربوطه، به طور نظري معين مي‌شود. در اين موارد براي به دست آوردن جمع بندي نظرات، از ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد مذکور مي‌توان کمک گرفت.
محقق در انجام اين پژوهش از پرسشنامه‌هاي استاندارد استفاده نموده است. اين پرسشنامه از يک مقاله ISI(نام خانوادگي و تاريخ) و پرسشنامه(مقيمي و رمضان، 1392) مي باشد که به تأييد اساتيد راهنما و مشاور و صاحبنظراني که با مفهوم تحقيق فعلي آشنايي داشتند رسيده، بيانگر روائي اين پرسشنامه مي باشد.

3-7-2- تعيين پايايي پرسشنامه
قابليت اعتماد يکي از ويژگي‌هاي فني ابزار اندازهگيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگيري در شرايط يکسان تا چه‌اندازه نتايج يکساني را به همراه دارد. براي محاسبة ضريب قابليت اعتماد از روشهاي مختلفي استفاده مي‌شود که از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.
الف- اجراي دوباره (روش بازآزمايي)
ب- روش موازي(همتا)
ج- روش تصنيف (دو نيمه کردن)
د- روش آلفاي کرونباخ
اجراي دوبارة آزمون يا روش بازآزمايي: اين روش عبارت است از ارائه يک آزمون بيش از يک بار در يک گروه آزمودني تحت شرايط يکسان. در اين روش براي محاسبة ضريب اعتماد، اب
تدا ابزار اندازهگيري بر روي يک گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصلة زماني کوتاهي دوباره در همان شرايط، آزمون بر روي همان گروه اجرا مي‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضريب همبستگي آنها محاسبه مي‌شود..
روش موازي يا استفاده از آزمونهاي همتا : در اين روش ضريب اعتماد بر اساس همبستگي نمرات دو آزمون همتا به دست مي‌آيد. خطاهاي اندازه گيري و کمبود يا عدم وجود همساني ميان دو فرم همتاي آزمون (تفاوت در سؤالات يا محتوي آنها) قابليت اعتماد را کاهش مي‌دهد.
روش تصنيف (دو نيمه کردن): اين روش براي تعيين هماهنگي دروني يک آزمون به کار مي‌رود..براي محاسبة ضريب قابليت اعتماد با اين روش، سؤال‌هاي يک آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمرة سؤال‌هاي نيمة اول و نمرة سؤال‌هاي نيمة دوم را محاسبه مي‌کنيم. پس از آن همبستگي بين نمرات اين دو نيمه را بدست مي‌آوريم. ضريب همبستگي بهدست آمده براي ارزيابي قابليت اعتماد کل آزمون مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
روش آلفاي کرونباخ: اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمونهايي که خصيصه‌هاي مختلف را اندازهگيري مي‌کنند به کار مي‌رود (سرمد و همکاران،1383،169-166). در واقع ضريب آلفاي کرونباخ، مشهورترين آزموني است که براي سازگاري اجزاء پرسشها يا اجزاي چند مقياسي به کار مي‌رود (سکاران،1390،228).
ضريب پايايي ( آلفاي کرونباخ) پرسشنامه مديريت دانش محاسبه گرديده و ضريب پايايي ( آلفاي کرونباخ) پرسشنامه عوامل موثر و به دست آمده است. با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه و به کمک نرم افزار spss ميزان ضريب پايايي محاسبه شده است.
پرسشنامه
آلفاي کرونباخ
کل پرسشنامه
0.963
مديريت دانش
0.939
منابع انساني
0.858
فناوري اطلاعات
0.877
فرهنگ
0.834
ساختار سازماني
0.651
پايايي يا قابليت اعتماد يكي ديگر از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري مي باشد. منظور از پايايي اين است كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني ارايه مي دهد. لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر

که در آن :
تعداد زير مجموعه سوال پرسشنامه يا آزمون =J
واريانس زير آزمون J ام = 2SJ
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون = 2S
در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از 6 درصد باشد. و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار ميباشد.

3-8- تکنيک هاي آماري مورد استفاده
3-8-1- آمار توصيفي
آمار توصيفي به آن دسته از روش هاي آماري گفته مي شود كه پژوهشگر در طبقه بندي، خلاصه كردن، توصيف و تفسيراز طريق اطلاعات جمع آوري شده كمك مي كند. روش هايي كه در آمار توصيفي آز آن ها استفاده مي شود به سه گروه عمده به شرح زير تقسيم مي شوند:
1. تهيه و تنظيم جدول توزيع فراواني و ترسيم نمودار


دیدگاهتان را بنویسید