دانلود پایان نامه

پرستاري واحد نامبرده ابزار مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش در تمام نوبت کاري از اول مهرماه تا پايان دي به مدت چهار ماه در بخشهاي مراقبت ويژه و تروماي مرکز آموزش- درماني منتخب شهر رشت به کار گرفته شد. هر يک ازبيماري که معيارهاي ورود به مطالعه را دارا بود، پس از اخذ رضايت شركت در پژوهش از قيم قانوني ايشان، به روش تدريجي و پس از بررسي از نظر متغير هايي نظير سن، جنس، تشخيص بيماري، شمارهي لولهي بيني- معدي، حجم مواد غذايي گاواژ شده، نوع لولهي تنفسي و شمارهي لولهي تنفسي، به دو گروه بلوس متناوب و روش قطرهاي متناوب تقسيم ميشدند و هر دو گروه به طور مستقل به مدت سه روز به وسيلهي لوله، تغذيه شدند.
جهت جمع آوري دادهها از دو همکار در پژوهش استفاده شد و براي بررسي پايائي نحوهي انجام کار در دو روش تغذيهي لولهاي بلوس متناوب و قطرهاي متناوب کيسهاي در 20 درصد نمونهها (8 بيمار در هر گروه) پايائي بين مشاهدهگر و انجامدهندگان (سه نفر) مورد بررسي قرار گرفت و براساس ضريب توافق کاپا همبستگي بين اين افراد بالاي 99 درصد بوده است. انجام نمونهگيري هر روز از ساعت 9 صبح شروع و در ساعت 9 صبح روز سوم به اتمام ميرسيد بدين صورت که پس از انتخاب نمونهها، گاواژ براي هر بيمار شروع ميشد و هر بيمار 7 بار در روز و با فاصله زماني هر 3 ساعت و در کل 21 بار در طي مدت زمان مطالعه گاواژ ميشد و همچنين گاواژ ساعت 3 صبح جهت ناشتا ماندن بيماران براي انجام آزمايشات صبحگاهي صورت نميگرفت. در روش بلوس متناوب،150 تا 300 سيسي مايع غذايي 7 بار در روز و با فاصله زماني هر 3 ساعت طي مدت زمان 10 تا 15 دقيقه به وسيلهي سرنگ 60 سيسي بدون پيستون در ارتفاع حداقل 12 اينچ بالاتر از سطح معده بيمار با کمک نيروي ثقل گاواژ ميشد و در نوع قطرهاي متناوب همان مقدار مادهي غذايي با کمک کيسهي تغذيهاي كه به پايه سرم آويزان بود، طي مدت زمان30 تا 60 دقيقه وارد معدهي بيمار ميشد ضمناً کليهي کيسههاي تغذيهاي پس از 24 ساعت تعويض مي شد. در هر دو گروه قبل از انجام هر نوبت تغذيه، حجم باقيمانده معده بررسي و در صورتي که بيش از 100 سيسي بود تغذيه قطع و بيمار از مطالعه حذف ميشد همچنين فشار كاف لوله تنفسي اندازهگيري شده و در محدوده 25 ميليمترجيوه تنظيم ميگرديد و در تمامي بيماران پوزيشن سر 30 درجه بالا طي گاواژ و 1 ساعت پس از آن رعايت ميشد. و جهت پي بردن به آسپيراسيون تنفسي به کليه محلولهاي غذايي که توسط آشپزخانه بيمارستان براي هر وعده تهيه ميشد متيلنبلو 1 درصد در حجم کم و به ميزان 5/0 سيسي به هر 500 سيسي مواد غذايي اضافه ميشد ودر صورت نياز بيمار به ساکشن، هر گاه هنگام ساكشن لولهي تنفسي، رنگ آبي ناشي از متيلنبلو در ترشحات ريوي بيمار مشاهده ميشد، آسپيراسيون تنفسي براي بيمار محرز ميگرديد.
بر اساس معيارهاي خروج در طي فرآيند گاواژ دو بيمار در روز اول به دليل حجم باقيمانده بيش از 100 سيسي و يک بيمار در روز دوم به دليل خونريزي گوارشي از مطالعه حذف شدند.
روشهاي تجزيه و تحليل آماري دادهها:
يافتههاي اين پژوهش بر حسب نوع متغيرها کمي و کيفي بوده که متغيرهاي کمي به صورت پيوسته و گسسته و متغيرهاي کيفي به صورت اسمي ميباشد. بدين صورت که متغيرهاي چون نوع روش تغذيه، آسپيراسيون تنفسي، نوع لوله تنفسي و تشخيص بيماري از نوع کيفي اسمي و متغيرهاي چون سن، شماره لوله، مقدار محلول گاواژ شده، مدت زمان تغذيه و حجم غذاي باقيمانده معده از نوع کمي پيوسته ميباشد. متغير مستقل نوع روش تغذيه و متغير وابسته ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي ميباشد.
دادههاي جمعآوري شده پس از کدگذاري وارد کامپيوتر گرديد و سپس با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با تعيين درصد فراواني، دادههاي پژوهش، توصيف، دستهبندي ومقايسه شد. جهت بررسي نرماليته بودن دادهها از آزمون کولموگوروف اسميرنوف155 استفاده گرديد و جهت بررسي همگنسازي دو گروه از نظر سن، جنس، تشخيص بيماري، شماره لوله بيني- معدي، حجم مواد غذايي گاواژ شده، نوع لوله تنفسي و شماره لوله تنفسي از آزمون مجذور کاي، تست دقيق فيشر، آزمون تيمستقل و آزمون منويتنييو استفاده گرديد همچنين جهت بررسي روند تغييرات مدت زمان گاواژ و حجم باقيمانده معده در دو گروه، دردفعات مختلف تکرار شونده از آزمون تحليل واريانس اندازههاي تکراري156 استفاده شد. بدين صورت که پس ازمشاهده نتيجه تست مخلي157 و معنيدار بودن آن، نتيجه آزمون گرينهاوس گايزر158، هانه – فلدت159 و کرانه پايين160 گزارش ميشود از آنجاييکه نتايح اين سه آزمون تفاوتي با هم ندارد و در مطالعات انجام شده که از اين آزمون استفاده گرديده معمولا نتيجه آزمون گرينهاوسگايزر ذکر ميشود(76) لذا پژوهشگر نيز نتيجه اين آزمون را گزارش ميکند.
وهمچنين جهت بررسي تعامل درونگروهي و بينگروهي مدت زمان گاواژ و حجم باقيمانده بر حجم گاواژ، نوع روش تغذيه و زمان بررسي آسپيراسيون در سه روز متوالي نيز از آزمون تحليل واريانس اندازههاي تکراري استفاده گرديد.

در خصوص هدف اول و دوم پژوهش ابتدا جدول توزيع فراواني بر حسب مشاهده رنگ متيلنبلو در ترشحات راه هوايي بيمار به تفکيک، در 24 ساعت اول، دوم و سوم رسم و با استفاده از آزمون دقيق فيشرنتايج بررسي گرديد و در رابطه با هدف سوم پژوهش “مقايسه ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي دو روش تغذيهي لولهاي بلوس متناوب و قطرهاي متناوب کيسهاي با کنترل متغيرهاي زمينهاي و مداخلهگر” درصد فراواني در دو گروه بررسي و مقايسه و با استفاده از تست دقيق فيشر تفاوت بين دو گروه مشخص گرديد.
ملاحظات اخلاقي:
– اخذ تائيد کتبي جهت انجام تحقيق از کميته اخلاق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گيلان با شماره 10229 به تاريخ 17/6/1389.
– ثبت در IRCT به شماره 1N201009214787.
– اخذ معرفينامه از مسئولين دانشگاه و دانشکده جهت ارائه به مسئولين ذيربط محيط پژوهش.
– توضيح در مورد اهداف و اهميت پژوهش به مسئولين ذيربط.
– توضيح در مورد هدف انجام پژوهش به بيمار و يا قيم قانوني او.
– اخذ رضايتنامه کتبي از قيم واحد پژوهش.
– اطمينان دادن به واحدهاي مورد پژوهش که هر زمان که تمايل داشتند ميتوانند از مطالعه خارج شوند.
– رعايت محرمانه بودن اطلاعات در طول تحقيق.
– ارائه خلاصهاي از يافتههاي پژوهش به مسئولين ذيربط مرکز آموزشي درماني مورد بررسي.

يافتههاي پژوهش:
جهت دستيابي به اهداف مورد نظر در اين پژوهش، اطلاعات و دادههاي گردآوري شده پس از بررسي وتجزيه و تحليل آماري در 15 جدول و دو نمودار به شرح زير تنظيم گرديد:
جدول 1 تا 6 در برگيرنده مشخصات فردي، تغذيهاي و تنفسي واحدهاي مورد پژوهش و بررسي همگني دو گروه ميباشد.
جدول7 جهت نشان دادن ميزان حجم گاواژ در سه روز متوالي در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب تنظيم شده است.
جدول 8 و نمودار 1 جهت نشان دادن ميزان ميانگين حجم باقيمانده معده در سه روز متوالي در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب تنظيم شده است.
جدول 9 و نمودار 2 جهت نشان دادن مدت زمان تغذيه در سه روز متوالي در دو روش تغذيهي لولهاي بلوس متناوب و قطرهاي متناوب تنظيم شده است.
جدول 10و11در برگيرنده ميزان بروز آسپيراسيون تنفسي در 24 ساعت اول، دوم ، سوم و کل مدت زمان پژوهش دو گروه تنظيم شده است.
جداول 12 و 13 نشان دهنده اثرات تعاملي درونگروهي و بين گروهي مدت زمان گاواژ با حجم گاواژ، نوع روش تغذيه، زمان بررسي آسپيراسيون در سه روز متوالي و مدت زمان گاواژ با نوع روش تغذيه و زمان بررسي آسپيراسيون در سه روز متوالي ميباشد.
جداول 14 و 15 بيانگر اثرات تعاملي درونگروهي و بين گروهي حجم باقيمانده معده با حجم گاواژ، نوع روش تغذيه، زمان بررسي آسپيراسيون در سه روز متوالي و حجم باقيمانده معده با نوع روش تغذيه و زمان بررسي آسپيراسيون در سه روز متوالي ميباشد.

جدول شماره (1): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب سن در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب
گروه

متغير(سال)
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

ميانگين وانحراف معيار

ميانگين وانحراف معيار

سن

41/12 ± 50

97/ 13 ± 45

تي مستقل
70 df =
55/1 t =
12/0 P

اطلاعات جدول بيانکننده عدم اختلاف آماري معنيداري بين دو گروه از نظر سن است.

جدول شماره (2): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب جنس در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب

گروه

جنس
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

کاي اسکوئر
1df =
51/0=
47/ 0 P
زن

22
1/61
19
8/52

مرد

14
9/38
17
2/47

جمع کل

36
100
36
100

اطلاعات جدول نشان ميدهد اختلاف آماري معنيداري بين دو گروه از نظر جنس وجود ندارد.

جدول شماره (3): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر اساس تشخيص بيماري در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب
گروه

تشخيص بيماري
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سکته مغزي

7
4/19
6
7/16

تست دقيق فيشر
9/ 0 P
خونريزي مغزي

17
2/47
18
50

تومور مغزي

2
6/5
3
2/8

درد شکم

3
3/8
2
6/5

مولتيپل تروما

2
6/5
2
6/5

ساير موارد

5
9/13
5
9/13

جمع کل

36
100
36
100

اطلاعات جدول نشان ميدهد که از نظر آماري اختلاف معنيداري بين دو گروه از نظر تشخيص بيماري وجود ندارد.

جدول شماره (4): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب اندازه لوله بيني- معدي در دو گروه بلوس متناوب
و قطرهاي متناوب

گروه

اندازه لوله بيني-معدي به فرنچ
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

تست دقيق فيشر
07/ 0 P
18

5
9/13
5
9/13

16

26
2/72
31
1/86

4 1

5
9/13
0
0

جمع کل

36
100
36
100

اطلاعات جدول نشان ميدهد که اختلاف آماري معنيدار بين دو گروه از نظر اندازه لوله بيني- معدي وجود ندارد.

جدول شماره (5): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب نوع راه هوايي مصنوعي در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب
گروه

نوع راه هوايي مصنوعي
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

کاي اسکوئر
1df =
10/0 =
47/ 0 P
لوله تراشه

31
1/86
30
3/83

تراکئوستومي

5
9/13
6
7/16

جمع کل

36
100
36
100

اطلاعات جدول نشان ميدهد که از نظر آماري اختلاف معنيداري بين دو گروه از نظر نوع راه هوايي مصنوعي وجود ندارد.

جدول شماره (6): توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب اندازه راه هوايي مصنوعي در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب
گروه

اندازه راه هوايي مصنوعي به ميليمتر
بلوس متناوب
قطرهاي متناوب
نوع آزمون و نتيجه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

کاي اسکوئر
2df =
37/2 =
3/ 0 P
7

4

1/11
7
4/19

5/7

15
7/41
18
50

8

17
2/47
11
6/30

جمع کل

36
100
36
100

يافتههاي جدول نشان ميدهد که از نظر آماري اختلاف معنيداري بين دو گروه از نظر اندازه راه هوايي مصنوعي وجود ندارد.

جدول شماره (7): ميزان حجم گاواژ در 24 ساعت اول، دوم و سوم پژوهش در دو گروه بلوس متناوب و قطرهاي متناوب
گروه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید