دانلود پایان نامه

ر حدود 3/25 تن در هر ساعت ميباشد.
ريبويلر بوتانزدا10-E-651 با بخار فشار پايين عمل ميكند تا مينيموم گرفتگي در آن بوجود آيد. بنزين سبك23 در كولر10-E-653 تا 45 درجه سانتیگراد خنك ميشود وبه مخازن براي صادرات تحت كنترل سطح ارسال ميشود.
پمپهاي برش (10-P-653A/B) C4 براي خوراك قسمت هيدروژناسيون برش C4 در نظر گرفته شده است.
قسمت هيدروژناسيون تحت كنترل جريان از ظرف رفلاكس خوراك داده ميشود. اين عمل براي كاهش نوسان در جريان خوراك قسمت هيدروژناسيون انجام ميپذيرد.
شمایی از نمودار فرآیند این واحد در تصویر نشان داده شده است:

تصویر 2- شمایی از نمودار جریان فرآیند واحد بوتان زدایی

هيدروژناسيون برش C4
برش C4 كه غني از بوتادين (42 درصد وزنی) ميباشد در مجتمع الفين دهم ارزش ندارد. از این رو بعد از هيدروژناسيون به كورههاي كراكينگ برگشت داده ميشود.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید