دانلود پایان نامه

د متأهل، 3/51 درصد داراي تحصيلات زيرديپلم بودند. 4/49 درصد واحدهاي مورد پژوهش نسبت فرزندي با بيماران داشتند. 8/94 درصد، مراقبت از بيمار ديگري را بر عهده نداشتند و 9/66 درصد مراقبين به بيماري مبتلا نبودند. 7/74 درصد واحدها در شهر ساکن بودند و 7/85 درصد، مسکن شخصي داشتند. از نظر اشتغال، 2/55 درصد مراقبين، خانهدار بودند و 8/68 درصد منبع درآمد خانواده نبودند. متوسط درآمد خانواده در ماه در 8/46 درصد کمتر از 500 هزار تومان بود و87 درصد مراقبين با بيمار زندگي ميکردند. 8/94 درصد از واحدهاي مورد پژوهش فقط مراقبت از بيمار دياليزي را بر عهده داشتند. همچنين 9/66درصد از واحدهاي مورد پژوهش به هيچ بيماري مبتلا نبودند.

جدول شماره 5: توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب شدت فشار مراقبتي
فشار مراقبتي
تعداد
درصد
فشار مراقبتي خفيف و يا بدون فشار (20-0)
1
6/0
فشار مراقبتي متوسط (40-21)
38
7/24
فشار مراقبتي شديد (41?)
115
7/74
جمع
154
100
ميانگين نمرات فشارمراقبتي: 75/50 ( از (88-0) نمرهي قابل کسب )
انحراف معيار نمرات فشارمراقبتي : 14
کمترين نمره فشار مراقبتي : 16
بيشترين نمره فشار مراقبتي : 81

يافتههاي جدول فوق نشان ميدهد ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برابر 75/50 و 14، کمترين نمرهي فشار مراقبتي 16 و بيشترين نمرهي فشار مراقبتي 81 بود و 7/74 درصد از نمونه هاي مورد پژوهش تحت فشار مراقبتي شديد بودند.

نمودار شماره 1: توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب شدت فشار مراقبتي

براساس يافتههاي جدول 4 و نمودار شمارهي 1، 6/0 درصد از واحدهاي مورد پژوهش داراي فشار مراقبتي خفيف و يا بدون فشار بودند، در حالي که 7/74 درصد از نمونه هاي مورد پژوهش تحت فشار مراقبتي شديد در زمينههاي فشارهاي شخصي، اجتماعي، عاطفي و اقتصادي بودند.

جدول شماره6: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتي
شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضي وقتها
بارها
هميشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
1
آيا احساس مي كنيد كه بيمارتان بيشتر از نيازهايش از شما تقاضا دارد؟
27

5/17
30
5/19
36
4/23
15
7/9
46
9/29
154
100
2
آيا احساس مي كنيد كه بعلت وقتي كه براي بيمارتان صرف مي كنيد، براي خودتان وقتي نداريد؟
8
2/5
11
1/7
37
24
34
1/22
64
6/41
154
100
3
آيا مراقبت همزمان از بيمارتان وهمچنين رسيدگي به خانواده خود و شغلتان شما را بيش از اندازه تحت فشار قرار داده است ؟
8
2/5
3
9/1
34
1/22
34
1/22
75
7/48
154
100

ادامه جدول شماره6: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتي

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضي وقتها
بارها
هميشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
4
آيا از رفتارهاي بيمارتان احساس سرافکندگي مي کنيد؟
74
1/48
32
8/20
29
8/18
12
8/7
7
5/4
154
100
5
آيا دركنار بيمارتان بودن شما را عصباني مي کند؟
50
5/32
19
3/12
43
9/27
20
13
22
3/14
154
100
6
آيا شما احساس مي كنيد كه رابطه اخير شما با بيمارتان بر رابطه شما با ساير بستگان يا دوستان شما اثر منفي گذاشته است؟
33
4/21
13
5/8
27
5/17
23
9/14
58
7/37
154
100
7
آيا فکر کردن به آينده بيمارتان و سرانجام بيماري او شما را مي ترساند؟
6
9/3
3
9/1
5
3/3
5
2/3
135
7/87
154
100
8
آيا احساس مي كنيد كه بيمارتان به شما وابسته است؟
0
0/0
1
6/0
17
11
17
11
119
4/77
154
100
9
آيا در كنار بيمارتان بودن شما را بيش از اندازه خسته مي کند؟
21
6/13
16
4/10
51
2/33
31
1/20
35
7/22
154
100

ادامه جدول شماره6: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتي

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضي وقتها
بارها
هميشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
10
آيا مراقبت از بيمارتان سلامتي شما را به مخاطره انداخته است؟
31
1/20
14
1/9
47
5/30
32
8/20
30
5/19
154
100
11
آيا شما احساس مي كنيد كه به علت مراقبت از بيمارتان، آن حريم شخصي كه مي خواهيد را نداريد؟
42
3/27
31
1/20
28
2/18
22
3/14
31
1/20
154
100
12
آيا احساس مي كنيد كه به علت مراقبت از بيمارتان، به زندگي اجتماعي تان آسيب و لطمه وارد شده است؟
18
7/11
18
7/11
35
7/22
34
1/22
49
8/31
154
100
13
آيا به علت مراقبت از بيمارتان، احساس مناسبي (تمايل) نسبت به دعوت دوستانتان به منزل نداريد؟
40
0/26
12
8/7
24
6/15
36
4/23
42
2/27
154
100

ادامه جدول شماره6: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبا
رات ابزار فشار مراقبتي

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضي وقتها
بارها
هميشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
14
آيا بيمارتان احساس مي کند تنها کسي که مي تواند از او مراقبت کند شما هستيد؟
7
5/4
6
9/3
21
6/13
28
2/18
92
8/59
154
100
15
آيا شما احساس مي كنيد كه براي مراقبت همزمان از بيمارتان و همچنين هزينه هاي خودتان پول کافي نداريد؟
16
4/10
2
3/1
24
6/15
14
1/9
98
6/63
154
100
16
آيا شما احساس مي كنيد كه در آينده اي نزديک نمي توانيد بيش از اين از بيمارتان مراقبت كنيد؟
45
2/29
22
3/14
48
2/31
22
3/14
17
0/11
154
100
17
آيا احساس مي كنيد كه كنترل زندگي تان را از زماني كه از بيمارتان مراقبت مي كنيد از دست داده ايد؟
39
4/25
21
6/13
49
8/31
27
5/17
18
7/11
154
100
ادامه جدول شماره6: توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب پاسخ به عبارات ابزار فشار مراقبتي

شماره سوالات
سوالات
هرگز
بندرت
بعضي وقتها
بارها
هميشه
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
18
آيا از دست بيمارتان به سطوح آمده ايد به اندازه اي که آرزو داريد مي توانستيد مراقبت از او را به فرد ديگري واگذار کنيد
37
0/24
15
8/9
40
0/26
33
4/21
29
8/18
154
100
19
آيا نسبت به اينکه چه کاري بايد براي بيمارتان انجام دهيد، مطمئن نيستيد؟
33
4/21
44
6/28
42
3/27
21
6/13
14
1/9
154
100
20
آيا شما احساس مي كنيد كه بايد كارهاي بيشتري براي بيمارتان انجام دهيد؟
39
3/25
30
5/19
41
6/26
20
0/13
24
6/15
154
100
21
آيا شما احساس مي كنيد كه مي توانستيد ازبيمارتان به شکل بهتري مراقبت کنيد؟
79
3/51
23
9/14
33
5/21
15
7/9
4
6/2
154
100
22
در مجموع، به چه ميزان خودتان را به علت مراقبت از فرد بيمار تحت فشار ميبينيد؟
2
3/1
2
3/1
26
9/16
45
2/29
79
3/51
154
100

با توجه به اطلاعات جدول شماره6 و دسته بندي ](0=هرگز،بندرت،بعضي وقتها) (1=بارها و هميشه)[و تست value در آزمون Binomialبرابر با 50 درصد، سوالات شماره 2،3،7،8،14،15 و 22 سوالاتي هستند که از لحاظ احساسي واحدهاي مورد پژوهش را تحت فشار قرار داده اند.

جدول شماره 7: مقايسه توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وجود و عدم وجود فشار مراقبتي به تفکيک عبارات پرسشنامه
شماره سوالات

سوالات
عدم وجود فشار=0
وجود فشار=1

P value

هرگز-بندرت-بعضي وقتها
بارها-هميشه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
آيا احساس مي كنيد كه بيمارتان بيشتر از نيازهايش از شما تقاضا دارد؟
93
4/60
61
6/39
012/0
2
آيا احساس مي كنيد كه بعلت وقتي كه براي بيمارتان صرف مي كنيد، براي خودتان وقتي نداريد؟
56
3/36
98
7/63
001/0
3
آيا مراقبت همزمان از بيمارتان وهمچنين رسيدگي به خانواده خود و شغلتان شما را بيش از اندازه تحت فشار قرار داده است ؟
45
2/29
109
8/70
0001/0
4
آيا از رفتارهاي بيمارتان احساس سرافکندگي مي کنيد؟
135
7/87
19
3/12
001/0
5
آيا دركنار بيمارتان بودن شما را عصباني مي کند؟
112
7/72
42
3/27
001/0
6
آيا شما احساس مي كنيد كه رابطه اخير شما با بيمارتان بر رابطه شما با ساير بستگان يا دوستان شما اثر منفي گذاشته است؟
73
4/47
81
6/52
573/0
7
آيا فکر کردن به آينده بيمارتان و سرانجام بيماري او شما را مي ترساند؟
14
1/9
140
9/90
001/0
8
آيا احساس مي كنيد كه بيمارتان به شما وابسته است؟
18
6/11
136
4/88
001/0
9
آيا در كنار بيمارتان بودن شما را بيش از اندازه خسته مي کند؟
88
2/57
66
8/42
090/0
10
آيا مراقبت از بيمارتان سلامتي شما را به مخاطره انداخته است؟
92
7/59
62
3/40
019/0
11
آيا شما احساس مي كنيد كه به علت مراقبت از بيمارتان، آن حريم شخصي كه مي خواهيد را نداريد؟
101
6/65
53
4/34
001/0
12
آيا احساس مي كنيد كه به علت مراقبت از بيمارتان، به زندگي اجتماعي تان آسيب و لطمه وارد شده است؟
71
1/46
83
9/53
375/0

ادامه جدول شماره 7: مقايسه توزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وجود و عدم وجود فشار مراقبتي به تفکيک عبارات پرسشنامه
شماره سوالات

سوالات
عدم وجود فشار=0
وجود فشار=1

P value

هرگز-بندرت-بعضي وقتها
بارها-هميشه

تعداد
درصد
تعداد
درصد

13
آيا به علت مراقبت از بيمارتان، احساس مناسبي (تمايل) نسبت به دعوت دوستانتان به منزل نداريد؟
76
4/49
78
6/50
936/0
14
آيا بيمارتان احساس مي کند تنها کسي که مي تواند از او مراقبت کند شما هستيد؟
34
22
120
78
001/0
15
آيا شما احساس مي كنيد كه براي مراقبت همزمان از بيمارتان و همچنين هزينه هاي خودتان پول کافي نداريد؟
42
3/27
112
7/72
001/0
16
آيا شما احساس مي كنيد كه در آينده اي نزديک نمي توانيد بيش از اين از
بيمارتان مراقبت كنيد؟
115
7/74
39
3/25
001/0
17
آيا احساس مي كنيد كه كنترل زندگي تان را از زماني كه از بيمارتان مراقبت مي كنيد از دست داده ايد؟
109
8/70
45
2/29
001/0
18
آيا از دست بيمارتان به سطوح آمده ايد به اندازه اي که آرزو داريد مي توانستيد مراقبت از او را به فرد ديگري واگذار کنيد؟
92
8/59
62
2/40
019/0
19
آيا نسبت به اينکه چه کاري بايد براي بيمارتان انجام دهيد، مطمئن نيستيد؟
119
3/77
35
7/22
001/0
20
آيا شما احساس مي كنيد كه بايد كارهاي بيشتري براي بيمارتان انجام دهيد؟
110
4/71
44
6/28
001/0
21
آيا شما احساس مي كنيد كه مي توانستيد ازبيمارتان به شکل بهتري مراقبت کنيد؟
135
7/87
19
3/12
001/0
22
در مجموع، به چه ميزان خودتان را به علت مراقبت از فرد بيمار تحت فشار ميبينيد؟
30
5/19
124
5/80
001/0

با توجه به اطلاعات جدول شماره 7 و دسته بندي ](0=هرگز،بندرت،بعضي وقتها) (1=بارها و هميشه)[و تست value در آزمون Binomialبرابر با 50 درصد، سوالات شماره 2،3، 7، 8، ،14،15 و 22 سوالاتي هستند که درصد فشار مراقبتي بيشتر از 50 درصد داشتند و از لحاظ آماري معني دار بودند،بدين گونه که از لحاظ احساسي واحدهاي مورد پژوهش را تحت فشار قرار داده اند و سوالات (1،4،5،10، 11،16،17،18، 19،20، 21) درصد فشار مراقبتي کمتر از 50 درصد دارند و از لحاظ آماري معني دار هستند، بدين گونه که از لحاظ احساسي واحدهاي مورد پژوهش را کمتر تحت فشار قرار داده اند.

جدول شماره8 : همبستگي نمره کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش با متغيرهاي کمي فردي- اجتماعي مراقب
متغير
تعداد
فشار مراقبتي

ضريب همبستگي(r)
سطح معنيداري
سن مراقب
154
ضريب همبستگي پيرسون
225/0
005/0
مدت مراقبت از بيمار
154
ضريب همبستگي اسپيرمن
211/0
009/0
تعداد افراد خانواده
154
ضريب همبستگي اسپيرمن
077/0-
346/0

براساس يافتههاي جدول فوق، فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش با سن مراقب برحسب آزمون ضريب همبستگي پيرسون، ارتباط آماري معنيداري داشت ( 005/0p =) . همچنين، فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش با مدت مراقبت از بيمار برحسب آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، ارتباط آماري معني داري داشت (009/0p=). فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش با تعداد افراد خانواده ارتباط معني دار آماري نشان نداد.

جدول شماره 9: مقايسه ميانگين نمره کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب جنس مراقب
جنس
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيارنمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
مرد
42
3/27
09/ 14± 05/52

Independent t- test
480/0P =
زن
112
7/72
01/ 14± 25/50

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و جنس مراقب با استفاده از آزمون تيمستقل ارتباط آماري معنيداري وجود ندارد.

جدول شماره 10: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب تأهل مراقب
تأهل
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
بدون همسر
27
5/17
74/14± 96/42
Independent t- test

001/0 P =
متاهل
127
5/82
33/13± 39/52

جمع
154
100
004/14± 75/50

جدول فوق نشان داد که بين دو متغير فشار مراقبتي و تأهل مراقب با استفاده از آزمون تيمستقل ارتباط آماري معنيداري وجود دارد (001/0 P =).
جدول شماره 11: مقايسهي ميانگين نمرهي کل فشار مراقبتي واحدهاي مورد پژوهش برحسب مراقبت مراقب از بيمار ديگر
مراقبت از بيمار ديگر
تعداد
درصد
ميانگين و انحراف معيار نمرات فشار مراقبتي
نتيجه و نوع آزمون
بله
8
2/5
58/12± 88/48
Independent t- test

7/0 P =
خير
146
8/94
12/14± 84/50

جمع
154
100
14± 75/50

جدول فوق نشان داد بين دو متغير فشار مراقبتي و مراقبت مراقب از بيمار ديگر با استفاده از


دیدگاهتان را بنویسید