دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده
د
فصل اول: مقدمه
1
1ــ1 پيش گفتار
2
1ـ2 مقدمه
3
1ـ3 کليات
5
1ـ3ـ1 ضرورت غذا دهي به ماهيان
6
1ـ3ـ2 طبيعت و منشا غذاي زنده
6
1ـ3ـ3 نياز هاي تغذيه اي
7
1ـ3ـ3ـ1 انرژي
7
1ـ3ـ3ـ2 پروتئين ها و اسيد هاي آمينه
8
1ـ3ـ3ـ3 چربي و اسيدهاي چرب
8
1ـ3ـ3ـ4 کربوهيدرات
9
1ـ3ـ3ـ5 ويتامين ها
9
1ـ3ـ3ـ6 مواد معدني
9
1ـ3ـ3ـ7 افزودني ها
10
1ـ3ـ4 انواع جيره
11
1ـ3ـ4ـ1 جيره تر
11
1ـ3ـ4ـ2 جيره مرطوب
11
1ـ3ـ4ـ3 جيره خشک
12
1ـ3ـ5 فرمولاسيون
12
1ـ3ـ5ـ1 تاريخچه
12
1ـ3ـ5ـ2 تدوين جيره غذايي
13
1ـ3ـ5ـ3 فرمولاسيون جيره
13
1ـ3ـ5ـ4 فرآوري جيره
14
1ـ3ـ6 کنترل کيفيت
17
1ـ4 اهداف تحقيق
18
فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته
19
2ـ1 پيشينه تحقيق
20
فصل سوم: مواد، تجهيزات و روش ها
23
3ـ1 مواد و روش كار
24
3ـ2 انتخاب نمونه ها
25
3ـ2ـ1 مشخصات نمونه ها
25
3ـ2ـ2 جمع آوري نمونه ها
26
3ـ2ـ2ـ1 آناليز تقريبي غذاي اکسترود آبزيان توليدي مازندران
26
3ـ2ـ2ـ2 آزمون شيميايي کيفيت پروتئين
28
3ـ2ـ2ـ3 آزمون شيميايي کيفيت چربي
29
3ـ2ـ2ـ4 آزمايشات ميکروبي
31
فصل چهارم: نتايج و بحث
34
4ـ1 مقدمه
35
4ـ2 نتايج
35
4ـ2ـ1 نتايج زمان صفر
35
4ـ2ـ1ـ1 توتال کانت باکتري (N/g)
35
4ـ2ـ1ـ2 توتال کانت قارچ(N/g)
36
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ1ـ3 (
36
4ـ2ـ1ـ4 پراکسايد (meq/1000g)
37
4ـ2ـ1ـ5 قطر خوراک (mm)
38
4ـ2ـ1ـ6 پروتئين (%)
39
4ـ2ـ1ـ7 چربي (%)
39
4ـ2ـ1ـ8 کربوهيدرات (%)
40
4ـ2ـ1ـ9 فيبر(%)
41
4ـ2ـ1ـ10 رطوبت(%)
41
4ـ2ـ1ـ11 خاکستر(%)
42
4ـ2ـ2 نتايج زمان 30
43
4ـ2ـ2ـ1 توتال کانت باکتري (N/g)
43
4ـ2ـ2ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)
44
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ2ـ3 (
45
4ـ2ـ2ـ4 پراکسايد (meq/1000g)
4ـ2ـ2ـ5 رطوبت (%)
45
46
4ـ2ـ3 نتايج زمان 60
47
4ـ2ـ3ـ1 توتال کانت باکتري (N/g)
47
4ـ2ـ3ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)
48
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ3ـ3 (
49
4ـ2ـ3ـ4 پراکسايد (meq/1000g)
49
4ـ2ـ3ـ5 رطوبت محل نگهداري (%)
50
4ـ2ـ4 نتايج زمان 90
51
4ـ2ـ4ـ1 توتال کانت باکتري (N/g)
51
4ـ2ـ4ـ2 توتال کانت قارچ (N/g)
52
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ4ـ3 (
53
4ـ2ـ4ـ4 پراکسايد (meq/1000g)
53
4ـ2ـ4ـ5 رطوبت محل نگهداري (%)
54
فصل پنجم: بحث ، نتيجه گيري و پيشنهادات
56
5ـ1 بحث
57
5ـ2 نتيجه گيري
64
5ـ3 پيشنهادات
64
مراجع
65

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1ـ1) مقدار انرژي متابوليک و قابل هضم مورد نياز ماهيان پرورشي و ميگو
7
جدول (3ـ1) ليست مواد و وسايل مصرفي
24
جدول (3ـ2) ليست وسايل غيرمصرفي
24
جدول (3ـ3) مشخصات و آناليز تقريبي خوراک اکسترود مصرفي در آبزي پروري ماهيان سردابي
25
جدول (3ـ4) ترکيب دسته ها در آناليز تقريبي غذا هاي توليدي کارخانه هاي آبزيان
27
جدول (3ـ5) ريخت شناسي و نتايج تست کاتالاز کوکوس ها
32
جدول (3ـ6) آزمايشات اکسيداز
33
جدول (3ـ7) آزمايشات تشخيص مرجله دوم باکتريهاي گرم منفي
33
جدول (4ـ1) ميانگين و انحراف معيار برخي پارامترهاي شيميايي و بيولوژيکي غذاي اکسترود آبزيان در زمان صفر
43
جدول (4ـ2) ميانگين و انحراف معيار برخي پارامترهاي شيميايي و بيولوژيکي غذاي اکسترود آبزيان در زمان 30
47
جدول (4ـ3) ميانگين و انحراف معيار برخي پارامترهاي شيميايي و بيولوژيکي غذاي اکسترود آبزيان در زمان 60
51
جدول (4ـ4) ميانگين و انحراف معيار برخي پارامترهاي شيميايي و بيولوژيکي غذاي اکسترود آبزيان در زمان 90
55

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1ـ1) فرآوري جيره
14

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار (4ـ1) ميانگين توتال کانت باکتري در تيمارهاي مورد بررسي
35
نمودار (4ـ2) ميانگين توتال کانت قارچ در تيمارهاي مورد بررسي
36
نمودار (4ـ3) ميانگين T.V.N در تيمارهاي مورد بررسي
37
نمودار (4ـ4) ميانگين پراکسايد در تيمارهاي مورد بررسي
38
نمودار (4ـ5) ميانگين قطر خوراک در تيمارهاي مورد بررسي
38
نمودار (4ـ6) ميانگين پروتئين در تيمارهاي مورد بررسي
39
نمودار (4ـ7) ميانگين چربي در تيمارهاي مورد بررسي
40
نمودار (4ـ8) ميانگين کربوهيدرات در تيمارهاي مورد بررسي
40
نمودار (4ـ9) ميانگين فيبر در تيمارهاي مورد بررسي
41
نمودار (4ـ10) ميانگين رطوبت در تيمارهاي مورد بررسي
42
نمودار (4ـ11) ميانگين خاکستر در تيمارهاي مورد بررسي
42
نمودار (4ـ12) ميانگين توتال کانت باکتري در تيمارهاي مورد بررسي
44
نمودار (4ـ13) ميانگين توتال کانت قارچ در تيمارهاي مورد بررسي
44
نمودار (4ـ14) ميانگين T.V.N در تيمارهاي مورد بررسي
45
نمودار (4ـ15) ميانگين پراکسايد در تيمارهاي مورد بررسي
46
نمودار (4ـ16) ميانگين رطوبت در تيمارهاي مورد بررسي
46
نمودار (4ـ17) ميانگين توتال کانت باکتري در تيمارهاي مورد بررسي
48
نمودار (4ـ18) ميانگين توتال کانت قارچ در تيمارهاي مورد بررسي
48
نمودار (4ـ19) ميانگين T.V.N در تيمارهاي مورد بررسي
49
نمودار (4ـ20) ميانگين پراکسيد در تيمارهاي مورد بررسي
50
نمودار (4ـ21) ميانگين ميانگين رطوبت محل نگهداري در تيمارهاي مورد بررسي
50
نمودار (4ـ22) ميانگين توتال کانت باکتري در تيمارهاي مورد بررسي
52
نمودار (4ـ23) ميانگين توتال کانت قارچ در تيمارهاي مورد بررسي
52
نمودار (4ـ24) ميانگين T.V.N در تيمارهاي مورد بررسي
53
نمودار (4ـ25) ميانگين پراکسايد در تيمارهاي مورد بررسي
54
نمودار (4ـ26) ميانگين ميانگين رطوبت محل نگهداري در تيمارهاي مورد بررسي
54

چکيده
آناليز کمي وکيفي فلور باکتريايي و قارچي و ازت تام فرار،6 نوع غذاي تجارتي، از نوع اکسترود ( شناور ) توليدي استان مازندران شامل: استارترهاي 1و 2، رشد و پاياني هاي 1، 2 و3، در يک دوره زماني 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسي قرار گرفت. ميزان ترکيبات آلي ( پروتيين ، چربي و کربوهيدرات) داخل غذا به ترتيب بين 37-48 ، 15-18 و 5/13- 19 درصد متغيير بود. در فرمولاسيون همه آنها از پودر ماهي، سويا، گلوتن گندم، گلوتن ذرت، آرد، چربيهاي غير اشباع، آنتي اکسيدانها، موادنگهدارنده، مخلوط ويتامين ها و موادمعدني، بايندرها، مولتي آنزيمها، مواد جاذب توکسين و نمک استفاده گرديد. نتايح نشان داد که حداقل تعداد باکتريها در 6 نوع غذاي مورد بررسي، در زمان صفر، در دو تيمار 1 و2 (استارترهاي 1 و 2) به ترتيب 102× 57/2 و 102× 90/2، در تيمارهاي 4، 5 و 6 به ترتيب 102× 16/5 ، 102× 74/6 و102× 10/8 و در تيمار 3 (رشد) 102× 73/2 در هر گرم غذا و حد اکثر تعدادباکتريها در زمان 90 روز، در دو تيمار 1 و2 ( استارترهاي 1 و 2) به ترتيب104× 23/4 و104× 83/4، در تيمارهاي 4، 5 و 6 به ترتيب104× 30/6 ،104× 3/8 و104× 8/7 و در تيمار 3 (رشد) 104× 03/6 در هر گرم غذا، ثبت شد. جدايههاي باکتريايي شناسايي شده شامل آئروموناس اس پي، استافيلوکوکوس اس پي، ميکروکوکوس اس پي، باسيلوس اس پي و انترباکترياسه بودند و باکتريهاي گرم مثبت مثل ميکروکوکوس، استافيلوکوکوس و باسيلوس، بيشترين فراواني را داشتند. حداقل تعداد قارچها در زمان صفر در دو تيمار 1 و2 ( استارترهاي1 و2 ) به ترتيب102× 9/1 و102× 10/2 ، در تيمارهاي 4 ، 5 و 6 به ترتيب 102× 06/3، 102× 90/3 و102× 10/4 و در تيمار 3 ( رشد ) 102× 40/2 در هر گرم غذا و حداکثر تعداد قارچها در زمان 90 روز در دو تيمار 1 و2 ( استارترهاي و2 ) به ترتيب103× 26/4و 103×5/4 ، تيمارهاي 4 ، 5 و 6 به ترتيب103× 4/5،103×9/5 و103×9/6 و در تيمار 3 (رشد) 102× 6/4 در هر گرم غذا تعيين گرديد. قارچهاي شناسايي شده شامل: فوزاريوم، پنيسيليوم، ريزوپوس و موکور بودند. ميزان ازت فرار تام با زمان نگهداري غذا افزايش را نشان داد.

کلمات کليدي: باکتريها ، قارچها، غذاي اکسترود آبزيان ، ازت فرار تام

فصل اول
مقـــدمه

1ـ1 پيش گفتار
افزايش روز افزون جمعيت، به ويژه درکشورهاي در حال توسعه، نياز روز افزون بشر را، به منابع غذايي جديد سوق داده است. يکي از اين منابع، پرورش و توليد آبزيان به خصوص ماهي در آبهاي داخلي، با استفاده از آب رودخانهها، چاه ها، چشمه ها، آبهاي شور سواحل جنوبي درياي خزر در شمال، خليج فارس و درياي عمان در جنوب است و از طرفي بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا، بخش قابل توجهي از پروتئين مصرفي خود را از اين مواد تامين ميکنند [1]. بر اساس آمار FAO، ميزان مصرف سرانه ماهي در اين دسته از کشورها از مرز 16-17 کيلوگرم گذشته است، ولي اين ميزان در کشور ما بين 6- 7 کيلوگرم مي باشد، که با ميزان مصرف سرانه جهاني اختلاف فاحش دارد و بر اساس آخرين آمار سازمان شيلات ايران، ميزان صيد آبزيان در کشور ما، ماهي و ميگوي دريايي شامل ماهيان استخواني درياي خزر، خليچ فارس و درياي عمان و ماهيان پرورشي شامل ماهيان سردآبي (قزل آلاي رنگين کمان و ماهي آزاد درياي خزر)، کپورماهيان پرورشي، ماهيان خاوياري و ميگو، با احتساب جمعيت کشور (75 ميليون نفر) و با توليد 450 -525 هزار تن ماهي دريايي و پرورشي ميزان مصرف سرانه انساني، 6- 7 کيلوگرم در سال مي باشد هر چندکه اين ميزان مصرف در استانهاي ساحلي جنوب و شمال بيشتر است. (توضيح آنکه ميزان ماهي صادراتي و آن ميزان ماهيان غيرقابل استفاده که به توليد پودر ماهي اختصاص مييابد در اين آمار نيامده است). از اين ميزان توليد ماهي 150هزار تن به ماهي قزل آلاي رنگين کمان (رتبه اول در دنيا)، بيش از 130 هزار تن ماهي به کپورماهيان پرورشي، بيش از 20 هزار تن به ميگو و کمتر از500 تن به ماهيان خاوياري اختصاص دارد و به عبارتي بيش از 60 درصد مصرف سرانه ماهي در کشور ما به ماهيان پرورشي بر ميگردد. سهم ماهيان سردآبي يعني ماهي قزل الاي رنگين کمان بيش از 30 درصد است و استان مازندرا ن با بيش از 20 هزارتن توليد ماهي سردابي نقش بزرگي را در تامين پروتئين انساني ايفا مي نمايد. امروزه بسياري از نيازهاي آحاد مردم از طريق آبزي پروري تامين مي شود، به طوري که در سال 1997 حدود 66 درصد توليد ماهي آزاد از طريق آبزي پروري تامين گرديده است [2]. فوايد آبزيان به دليل دارابودن پروتئين بالا، و همين طور داراي ويتامين هاي محلول در چربيA) وD) و محلول درآب (گروه هاي B)، املاح (کلسيم و فسفر و مقدار کمي آهن، مس و سلنيوم)، چربي و اسيد هاي چرب به شدت غير اشباع امگا 3(EPA1 ) و امگا 6(DHA2 ) و اثرات مفيد و معني دار آنها با سلامت انسان به ويژه درجلوگيري از بروز سکتههاي قلبي عروقي و مغزي و تجمع پلاکتها در خون، کاهش کلسترول، سلامت مغز، افزايش ضريب هوشي و جلوگيري از فراموشي و آلزايمر، شناسايي منابع جديد غذايي براي تامين پروتئين انساني و وجود استعدادهاي بالقوه يعني منابع آبي فراوان (رودخانه ها، چشمه ها، چاها، بيش از 3 هزار کيلومتر سواحل آبي در شمال و جنوب) و نيز کاهش ذخاير آبزيان دريايي به علل مختلف، ما را به سمت پرورش ماهي در آبهاي داخلي و آبهاي سواحل دريايي سوق داده است، زيرا تنها از اين طريق است که مي توان، مصرف سرانه ماهي را در کشور ما افزايش داد،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید