دانلود پایان نامه

3-3-3 انژكتور (محل تزريق) 35
3-3-4 ستون 36
3-3-5 بررسي باقيمانده آنتي‌بيوتيک‌ها با روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا 40
3-4 جداسازي باکتري‌هاي سالمونلا، اشرشياکلي و استافيلوکوک اورئوس 42
3-4-1 آماده‌سازي نمونه گوشت قرمز و سفيد 42
3-4-2 شمارش استافيلوکوک‌هاي کواگولاز مثبت در نمونه گوشت سفيد وقرمز 42
3-4-3 جداسازي سالمونلا در نمونه گوشت سفيد و قرمز 43
فصل 4 نتايج به دست آمده و بحث 52
4-1 نتايج 52
4-1-1 نتايج به دست آمده با روش کروماتوگرافي مايع 52
4-1-2 نتايج آزمون‌هاي ميکروبي گوشت قرمز و سفيد 67
4-1-3 نتايج به دست آمده با روش ايمونواسي 71
4-1-4 نتايج به دست آمده توسط کيت جستجوگر پني‌سيلين: 93
4-2 بحث 93
فصل 5 نتيجه‌گيري 97
5-1 پيشنهادات 99
منابع و مراجع 101

فهرست جدولها

جدول ‏3-1: حلال‌هاي متداول براي فاز متحرك در HPLC 36
جدول ‏3-2: فازهاي ساكن HPLC و كاربردهاي رايج آنها 39
جدول ‏3-3: ستون‌هاي فاز برگشتي رايج و ميزان قطبيت نسبي آنها 40
جدول ‏3-4: طول و قطر داخلي ستون 41
جدول ‏3-5: تفسير محيط TSI بر اساس عمق محيط 46
جدول ‏3-6: تقسير محيط TSI بر اساس سطح مايل محيط 46
جدول ‏3-7: مشخصات سالمونلاها از نظر واکنش‌هاي بيوشيميايي 48
جدول ‏4-1: نتايج باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه شير (ppb) 58
جدول ‏4-2: نتايج باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه شير (ppb) 59
جدول ‏4-3: نتايج باقيمانده پني‌سيلين جدا شده در 15 نمونه شير (ppb) 60
جدول ‏4-4: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 61
جدول ‏4-5: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 62
جدول ‏4-6: باقيمانده پني‌سيلين جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 63
جدول ‏4-7: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 64
جدول ‏4-8: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 65
جدول ‏4-9: باقيمانده پني‌سيلين جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 66
جدول ‏4-10: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفيد (ppb) 67
جدول ‏4-11: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه گوشت سفيد (ppb) 68
جدول ‏4-12: باقيمانده پني‌سيلين جدا شده در 15 نمونه گوشت سفيد (ppb) 69
جدول ‏4-13: نتيجه جداسازي باکتري سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندي قرمز 70
جدول ‏4-14: جداسازي باکتري اشرشياکلي از 10 نمونه گوشت بسته‌بندي قرمز 71
جدول ‏4-15: نتيجه جداسازي باکتري سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندي سفيد 71
جدول ‏4-16: جداسازي باکتري اشرشياکلي از 10 نمونه گوشت بسته‌بندي سفيد 72
جدول ‏4-17: باکتري استافيلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت از 10 نمونه گوشت بسته‌بندي سفيد 72

فهرست شکلها
شکل ‏1-1: فرمول ساختاري تتراسايکلين 8
شکل ‏1-2: فرمول ساختاري اکسي‌تتراسايکلين 8
شکل ‏1-3: فرمول ساختاري پني‌سيلين 9
شکل ‏1-4: فرمول ساختاري کلرامفنيکل 9
شکل ‏4-1: کروماتوگرام تزريق مسققيم محلول‌هاي مادر پني‌سيلين 54
شکل ‏4-2: کروماتوگرام تزريق مسققيم محلول‌هاي مادر کلرامفنيکل 54
شکل ‏4-3: کروماتوگرام تزريق مسققيم محلول‌هاي مادر تتراسايکلين 55
شکل ‏4-4: کروماتوگرام پني‌سيلين در نمونه‌هاي گوشت سفيد 55
شکل ‏4-5: کروماتوگرام تتراسايکلين در نمونه‌هاي گوشت سفيد 56
شکل ‏4-6: کروماتوگرام کلرامفنيکل در نمونه‌هاي گوشت سفيد 56
شکل ‏4-7: کروماتو گرام پني‌سيلين در نمونه‌هاي گوشت قرمز 57
شکل ‏4-8: کروماتوگرام تتراسايکلين‌ها در نمونه‌هاي گوشت قرمز 57
شکل ‏4-9: کروماتوگرام کلرامفنيکل در نمونه‌هاي گوشت قرمز 58
شکل ‏4-10: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه شير (ng/ml) 73
شکل ‏4-11: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه گوشت سفيد (ng/ml) 76
شکل ‏4-12: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ng/ml) 79
شکل ‏4-13: باقيمانده تتراسايکلين جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 82
شکل ‏4-14: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه شير (ng/ml) 85
شکل ‏4-15: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 87
شکل ‏4-16: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفيد (ng/ml) 90
شکل ‏4-17: باقيمانده کلرامفنيکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز(ng/ml) 93
شکل ‏5-1: درصد نمونه‌هاي داراي باقيمانده کلرامفنيکل بيش از حد مجاز در دو روش تست 99
شکل ‏5-2: درصد ميانگين ميزان باقيمانده تتراسايکلين نسبت به حد مجاز 100
شکل ‏5-3: درصد ميانگين ميزان باقيمانده پني‌سيلين نسبت به حد مجاز در تست HPCL 100

فهرست علامتها و اختصارها
معادل فارسي
معادل انگليسي
علامت
کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا
High Performance Liquid Chromatography
HPLC
تست ايمونواسي
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
ELISA
وزارت کشاورزي ايالات متحده امريکا
United States Department of Agriculture
USDA
سازمان غذا و داروي ايالات متحده امريکا
Food and Drug Administration
FDA

Gokaraju Rangaraju College Of Pharmacy
GRCP
اتحاديه اروپا
European Union
EU
واحد در يک ميليارد
Part Per Bilion
PPB
مقدار بيشينه جذب

BMAX

Triple Sugar Iron Agar
TSI
استاندارد
Standard
STAND
غلظت
Concentration
CONC
سالمونلا-شيگلا
SALMONELLA -SHIGELA
SS
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO
سازمان بهداشت جهاني
World Health Organization
WHO
واحد در ميليون
Part Per Milion
PPM
دستگاه عصبي مرکزي
Central Nurvous System
CNS
ايمونوگلوبين E
Immunoglobulin E
IGE
ايمونوگلوبين M
Immunoglobulin M
IGM
ايمونوگلوبين G
Immunoglobulin G
IGG
اکسي تترا سايکلين
Oxytetracycline
OTC
تتراسايکلين
Tetracycline
TC
اموکسيسيلين
Amoxicillin
AMOX
پنسيلين
Penicillin
PENG
ضريب شکست
Reflective Index
RI
فرابنفش
Ultra Violet
UV

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامي دامغان

رساله کارشناسي ارشد
عنوان: بررسي ميزان بار ميکروبي گوشت‌هاي بسته‌بندي شده قرمز و سفيد در سطح تهران و تعيين کمي باقيمانده آنتي‌بيوتيک‌ها در گوشت سفيد، قرمز، شير، تخم مرغ با بررسي کروماتوگرافي مايع Hplc)) و ايمونواسي (Elisa )

کميته ممتحنين:
استاد راهنما: دکتر اسماعيل صابرفر
استاد مشاور: دکتر هاتف آجوداني فر
استاد ممتحن داخلي: دکتر احد هراتي

تاريخ: 27/6/92

چکيده
اين مطالعه بر روي 4 ماده غذايي مورد مصرف مردم انجام شد که شامل شير، گوشت قرمز و سفيد بسته‌بندي و تخم مرغ بود. از هر کدام از اين مواد تعداد 15 نمونه از مناطق مختلف تهران در شهريور ماه 1391 جمع‌آوري شد. اين نمونه‌ها براي بررسي 4 آنتي‌بيوتيک تتراسايکلين، اکسي‌تتراسايکلين، پني‌سيلين و کلرامفنيکل با روش کروماتوگرافي مايع و ايمونواسي انتخاب شدند.
در روش HPLC از ستون C18 و فاز متحرک (1 mil/min) که شامل استات آمونيوم، اسيد استيک و متانول بود، استفاده شد. در روش آزمون الايزا از کيت‌هاي تشخيصي proximal استفاده شد. همچنين از کيت explore براي تشخيص حضور يا عدم حضور پني‌سيلين به استفاده شد. تمامي نمونه‌هاي مورد آزمايش با روش HPLC باقيمانده دارويي کمتر از حد مجازهاي تعيين شده نشان دادند به غير از آنتي‌بيوتيک کلرامفنيکل که بالاتر از حد مجاز بود. اين نتيجه در مورد آزمون الايزا نيز صادق بود. لازم به ذکر است که در بعضي از نمونه‌هاي شير و تخم مرغ که به روش ايمونواسي اندازه‌گيري شدند، نتايج حاصل کمتر از حد تشخيص کيت بود که با HPLC به طور دقيق اندازه‌گيري شد. کيت جستجوگر پني‌سيلين نشان از عدم حضور پني‌سيلين در تمامي نمونه‌ها داشت. ميزان بار ميکروبي 3 باکتري سالمونلا و اشرشياکلي و استافيلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت در گوشت‌هاي بسته‌بندي بررسي شدند که سالمونلا در تمامي آنها منفي ولي باکتري اشرشياکلي در تعدادي از نمونه‌ها بيشتر از حد مجاز تعيين شده بود. استافيلوکوک‌هاي جدا شده از گوشت‌هاي مرغ نيز کمتر از حد مجاز تعيين شده بود.
داده‌هاي به دست آمده از روش‌هاي به کار گرفته در اين مطالعه به طور کامل همديگر را تأييد کرده و نشان از کيفيت انجام آزمون دارند. با توجه به نتايج به دست آمده مواد غذايي مورد آزمايش در اين مطالعه از لحاظ باقيمانده پني‌سيلين و تتراسايکلين‌ها براي مصرف افراد جامعه ضرري نداشته ولي از نظر باقيمانده کلرامفنيکل مصرف آن در دراز مدت ممکن است همراه با عوارض ناشي از باقيمانده‌هاي دارويي باشد.

مقدمه
تهيه غذاي کافي از نظر کيفيت و کميت بايد در حد مناسبي باشد. اين امر امروزه يکي از مسائل مهم و بحراني در کشورهاي جهان سوم به شمار مي‌رود. در کشورهايي که تغذيه افراد به خوبي صورت نمي‌گيرد، از نظر نيروي کار جسمي و فکري دچار محدوديت مي‌گردند و از نظر اقتصادي لطمه‌هاي فراواني به آنها وارد مي‌شود.
طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت شخص سالم نبايد به هيچ نوع بيماري مبتلا باشد و همچنين بايد از حد اعلاي توانايي جسمي و فکري و نيروي کافي بهره‌مند باشد. همچنين مي‌بايست از تمام نعمت‌هاي زندگي لذت برده و کمترين درد و رنجي را احساس ننمايد.
اين مهم بدون تأمين غذاي کافي و مناسب، امکان‌پذير نمي‌باشد. به عقيده بزازيليوس دانشمند انگليسي، بدون مواد پروتئيني هيچ عضوي از انسان و گياه قادر به رشد و نمو نخواهد بود. به طوري که از کوچک‌ترين موجودات مانند ويروس‌ها تا بزرگترين پستانداران از جمله انسان همگي به پروتئين نياز دارند.
امروزه آنتي‌بيوتيک‌ها به طور وسيع در پرورش دام و طيور و همچنين براي کنترل بيماري‌ها و جلوگيري از فساد مواد غذايي استفاده مي‌شوند. اين مواد به طور گسترده به منظور پيشگيري، درمان و به عنوان محرک رشد به کار برده مي‌شوند. بيش از 40% داروهاي دامپزشکي به عنوان مکمل به خوراک دام افزوده شده و حدود 20% عليه بيماري‌هاي عفوني و 39% براي کنترل بيماري‌هاي ويروسي و انگلي استفاده مي‌شود.
وجود باقيمانده‌هاي آنتي‌بيوتيکي در گوشت طيور و ‌دام‌ها و فراورده‌هاي خوراکي آنها، به دليل استفاده نادرست اين مواد در صنعت پرورش دام و طيور مي‌باشد. براي جلوگيري از اين موضوع بايد مقدار صحيح دوز مصرفي و زمان پرهيز دارويي قبل از کشتار بايد رعايت شود. عدم رعايت اين موضوع به هر دليل باعث به وجود آمدن مشکل باقيمانده‌ها مي‌شود. رعايت نکردن زمان پرهيز دارويي اصلي‌ترين علت وجود باقيمانده آنتي‌بيوتيک بوده ولي استفاده سهوي دارو در غذا و آب از ساير عواملي است که با احتمال کمتر باعث به وجود آمدن اين مشکل مي‌شود.
وجود باقيمانده‌هاي آنتي‌بيوتيکي باعث عوارض جانبي در انسان مي‌شود که در برخي حالات مي‌تواند بسيار شديد باشد. وجود باقيمانده‌ها بيش از حد مجاز در فرآورده‌هاي دامي مورد مصرف انسان، مي‌تواند باعث عوارض مختلفي مانند سرطان‌زايي، ناقص‌الخلقه‌زايي و جهش‌زايي شود. همچنين مي‌تواند خاصيت سمي داشته باشد و ايجاد آلرژي کند. امروزه يکي از مهم‌ترين عوارض بروز مقاومت دارويي مي‌باشد که اين مشکل رو به افزايش است. انتظار مي‌رود که آينده‌اي نا مطمئن پيش روي جوامع بشري باشد. مانند دوران قبل از کشف آنتي‌بيوتيک‌ها.
تا کنون روش‌هاي متعددي به منظور تعيين باقيمانده آنتي‌بيوتيک ابداع گرديده است. که روش‌هاي کروماتوگرافي،

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید