دانلود پایان نامه

فصل اول : مقدمه و کليات تحقيق
1-1 پيش زمينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………3
1-2-اهميت تحقيق 5
1- 3-اهداف تحقيق 6
1-3-1- هدف اصلي 6
1-3-2- اهداف فرعي 6
1-4- باريجه:…………. 7
1-4-1- دامنه انتشار: 8
1-4-2نحوه استخراج صمغ باريجه: 8
1-4-3- مصارف داروئي: 11
1-4-4- مصارف صنعتي: 11
1-4-5- مواد متشکله: 11
1-4-5-1- هيدروکربنهاي ترپني: 11
1-4-5-2- هيدرو کربنها با اسکلت غير ترپني: 12
1-4-5-3سزکوئي ترين ها 12
1-4-5-4آزولن ها: 12
1-5اسانس ها:……….. 12
1-5-1خواص فيزيکي اسانس ها…………………………………………………………………………………………………..13
1-5-2 استخراج اسانس ها…………………………………………………………………………………………………………..13
1-5-2-1 استخراج اسانس از راه تقطير با آب يا بخار……………………………………………………………………..13
1-5-2-2استخراج اسانس به روش شيميايي: 14
1-5-2-3استخراج اسانس به کمک گاز دي اکسيد کربن: 14
1-5-3 موارد استعمال اسانس ها: 15
1-6 عصاره گيري از گياهان داروئي 15
1-6-1 انواع عصاره هاي گياهي 15
1-6-1-1عصاره هاي آبي 15
1-6-1-2عصاره هاي خشک 17
1-7 انتخاب حلال. 18
1-8باکتري هاي مورد مطالعه 19
1-8-1اشيرشيا کلي 19
1-8-1-1خصوصيات بيماري و مکانيسم بيماري زايي باکتري: 19
1-8-1-2 اي کولاي عامل اسهال در انسان: 19
1-8-1-3بيماري زايي: 20
1-8-1-4نقش باکتري در فساد مواد غذايي و کنترل آن: 22
1-8-2استافيلوکوکوس اورئوس 22
1-8-2-1بيماري زايي: 23
1-8-2-2-نقش باکتري در فساد مواد غذايي و کنترل آن: 23
1-9آنتي اکسيدان: …………………………………………………………………..24
1-10انواع آنتي اکسيدان ها: 25
1-10-1آنتي اکسيدان هاي سنتيک: 25
1-10-1-1آنتي اکسيدان هاي اوليه يا دهنده……………………………………………………………………………………25
1-10-1-2آنتي اكسيدان هاي ثانويه يا پذيرنده ها: 26
1-10-2آنتي اکسيدان هاي طبيعي: 27
1-10-3متداول ترين آنتي اکسيدان هاي طبيعي:……. 27
1-10-3-1کاروتنوئيدها:…….. 27
1-10-3-2فلاوونوئيدها:………. 28
1-10-3-3ايزوسيانيدها:…….. 28
1-10-3-4سولفيدها يا تيول ها:…….. 28
1-10-3-5فنول ها:……… 28
1-10-3-6ويتامين A.: 29
1-10-3-7ويتامين C:. 29
1-10-3-8ويتامين E:… 29
1-10-3-9توکوفرول:……… 29
1-11عوامل مؤثر در اکسيداسيون در چربيها: 30
1-11-1ترکيب اسيد چرب: 30
1-11-2حرارت:… 30
1-11-3اکسيژن:………………… 30
1-11-4رطوبت:… 30
1-11-5کاتاليزورها: 30
1-11-6نور:…… 30
1-11-7آنزيم ها: …………………………………………………………………..30
فصل دوم: مروري بر مطالعات پيشين
فصل سوم:مواد و روشها
3-1 آماده سازي مواد اوليه 40
3-2 مواد شيميايي. 40
3-3 وسايل و تجهيزات 40
3-4 تهيه عصارهها 41
3-5 خشک کردن عصاره 41
3-6 تعيين راندمان استخراج عصارهها 42
3-7 استخراج و تجزيه روغن فرار(اسانس) 52
3-7-1جدا سازي و شناسايي اجزاي روغن فرار 42
3-7-1-1مشخصات و برنامه دمايي دستگاه GC-MASS 42
3-7-1-2برنامه حرارتي 43
3-7-2 آماده کردن اسانس 43
3-8 باکتري هاي مورد مطالعه 44
3-8-1 تعيين سوسپانسيون ميکروبي معادل نيم مک فارلند 44
3-8-2 تعيين حساسيت ميکروبي توسط روش انتشار ديسک …………………………………………………………..44
3-8-3 تعيين MIC بر روي باکتري هاي مورد مطالعه 45
3-9 ارزيابي ميزان اثر آنتي اکسيداني به روش DppH 46
فصل چهارم:نتايج و بحث
4-1ترکيبات شيميايي باريجه 49
4-2 خاصيت ضد باکتريايي اسانس صمغ باريجه : 49
4-3 خاصيت ضد باکتريايي عصاره صمغ باريجه: 50
4-3-1 دلايل تاثير پايين عصاره ها نسبت به اسانس صمغ باريجه 51
4-4 بررسي خواص آنتي اکسيداني اسانس و عصاره صمغ باريجه : 54
4-4-1مقايسه اثر درصد حلال اتانول بر ميزان درصد بازداري……………………………………………………………. 55
4-4-2مقايسه اثر درصد حلال متانول بر ميزان درصد بازداري………. 56
4-4-3مقايسه اثر درصد حلال آب بر ميزان درصد بازداري……… 57
4-4-4مقايسه اثر درصد اسانس بر ميزان درصد بازداري……… 58
4-4-5مقايسه اثر حلال با غلظت هاي متفاوت بر فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هاي متانولي، اتانولي و آبي 59
4-4-6مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 100 60
4-4-7مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 200 61
4-4-8مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره هاي اتانولي، متانولي و آب با BHT در غلظت ppm 300 62
فصل پنجم:نتيجه گيري
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………66
پيشنهادات:………… 66
منابع فارسي………….. 67
منابع غير فارسي……….. 69
چکيده لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………….74
.

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول3-1شناسايي درصد ترکيبات باريجه……………………………………………………………………………………..43
جدول4-1ميانگين غلظت MICدرمقابل اسانس صمغ باريجه…. ………………………………………………………49
جدول4-2 ميانگين هاله عدم رشد باکتري در مقابل اسانس صمغ باريجه…… ……………………………………..50
جدول4-3 ميانگين هاله عدم رشد عصاره هاي صمغ باريجه…… ………………………………………………………50
جدول 4-4 ميانگين درصد مهار راديکال هاي آزاد عصاره اتانولي ،متانولي و آبي ………. ……………………..54

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1باريجه ………………………………………………………………………………………………………………………….7
شکل1-2رويشگاه طبيعي باريجه……………………………………………………………………………………………………..8
شکل1-3 نحوه بهره برداري از گياه باريجه……………………………………………………………………………………….9
شکل1-4مراحل مختلف گياه باريجه در شرايط مزرعه……………………………………………………………………..10
شکل 4-1قطر هاله عدم رشد باکتري اشيرشياکلي…………………………………………………………………………….53
شکل 4-2قطر هاله عدم رشد باکتري استا فيلوکوکوس اورئوس………………………………………………………..53
شکل 4-3تاثير عصاره هاي باريجه……………………………………………………………………………………………….53

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1مقايسه اثر درصد حلال اتانول بر ميزان بازداري …………………………………………………………….. 55
نمودار 4-2مقايسه اثر درصد حلال متانول بر ميزان بازداري………………………………………………………………56
نمودار 4-3مقايسه اثر درصد حلال آب بر ميزان بازداري………………………………………………………………….57
نمودار 4-4مقايسه اثر درصد اسانس بر ميزان بازداري………………………………………………………………………58
نمودار 4-5 مقايسه اثر درصد حلال با غلظت هاي متفاوت بر فعاليت ?نتي اکسيداني……………………………59
نمودار 4-6مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm100…………………………………..60
نمودار 4-7مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm200…………………………………..61
نمودار 4-8مقايسه ميزان اثر بازداري عصاره ها با BHT در غلظت ppm300…………………………………..62

چکيده
باتوجه به نگراني هاي عمومي در خصوص عوارض نگهدارنده هاي شيميايي ، تمايل به مصرف محصولاتي که فاقد نگهدارنده هستند و يا درآنها از نگهدارنده طبيعي استفاده شده است ، روبه فزوني است . باريجه با نام علمي Ferula gumasa Boiss گياهي است از خانواده چتريان مي باشد . اسانس صمغ باريجه حاوي ترکيباتي از جمله هيدروکربنها ترپني (آلفا و بتاپينن) وهيدروکربنها با اسکلت غير ترپني (استرهاي تيول ، پيرازين) و غيره است . هدف بررسي خاصيت آنتي باکتريال و فعاليت آنتي اکسيداني اسانس و عصاره صمغ باريجه است .
روش بررسي : تهيه اسانس به روش تقطير با آب توسط دستگاه کلونجر و شناسايي ترکيبات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي گازي با طيف سنج جرمي (GC-MASS) انجام گرفت . تهيه عصاره هاي آبي ، اتانولي و متانولي نيز با استفاده از روش ماسراسيون (خيساندن ) انجام شد . آزمون ضد باکتريايي به روش رقت سازي (محيط کشت مولر هينتون براث) و انتشار ديسک انجام گرفت و حداقل غلظت مهار کنندگي (MIC) پس از 24 ساعت مشخص و با گروه آنتي بيوتيک پني سيلين عليه استافيلوکوکوس اورائوس و اشيرشياکلي مقايسه گرديد .
نتايج : مهمترين ترکيبات تشکيل دهنده اسانس صمغ باريجه ، آلفا پينن و بتا پينن بود .اثر ضد باکتريايي اسانس صمغ باريجه بر روي باکتري گرم مثبت استافيلوکوکوس اورئوس مشاهده گرديد بطوريکه در mg/ml 0.03 MIC= اثر مهار کنندگي بر اين باکتري داشت ، اين اثر بر اشيرشياکلي ضعيف تر بود. در حاليکه عصاره هاي اتانولي ، متانولي و آبي هيچگونه اثر ضد باکترياي از خود نشان ندادند . ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره هاي اتانولي ومتانولي صمغ باريجه بيش از اسانس بوده است .
کلمات کليدي : اسانس ، آنتي باکتريال ، آنتي اکسيداني ، صمغ باريجه ، عصاره آبي ، عصاره متانولي ،عصاره اتانولي .

فصل اول : مقدمه و کليات تحقيق

1-1- پيش زمينه تحقيق
بي شک توسل به گياهان داروئي کهن ترين رهيافت بشر براي درمان بيماري ها بوده است و در خلال توسعه تمامي تمدن هاي بشري همواره ارتباط تنگاتنگ و نزديک ميان آدمي و گياه وجود داشته است، با اين حال هنوز بيشتر گونه هاي گياهي بررسي نشده و ناشناخته مانده اند و هنوز زمان زيادي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید