دانلود پایان نامه
تکنیــک VACP بــار کاری ذهنــی را برحســب 4 بعــد مســتقل؛ دیــداری، شــنیداری، شــناختی و روان-حرکتــی توصیــف میکنــد . درجهبنــدی نســبی ایــن تکنیــک کــه در پیوســت 1 نیــز نشــان دادهشــده اســت] 9[، از 0 )کمتریــن( تــا 7 )بیشــترین( میباشــد ک ه ب ه س طوح مختلف ی از نی از در ه ر بع د نس بت داده می ش ود .امتی از کل ب ار کاری ذهن ی ب رای ه ر زیروظیف ه، جم ع مقادی ر نس بت داده ش ده ب ه 4 بع د میباش د، بنابرای ن امتی از نهای ی از 0 ت ا 28 را ش امل می ش ود. ای ن تکنی ک در مطالع ات نی روی هوای ی و ارت ش مورداس تفاده ق رار گرفت ه اس ت] 10[. در مطالع های ک ه در س ال 2014 انج ام گرف ت، اعتب ار ای ن روش در مراک ز بهداش تی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تأییــد شــد] 11[ امــا بهکارگیــری آن در حــوزهٔ نیــروگاه و اتــاق کنتــرل تاشــی جدیــد و مســتلزم اعتبارســنجی میباشــد.
ه دف ای ن مقال ه، اعتبارس نجی ای ن روش ارزیاب ی نی از وظیف ه بــرای پیشبینــی بــارکاری ذهنــی در اپراتورهــای اتــاق کنتــرل نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فــارس میباشــد. پیشبینــی می شــود ک ه روش ارزیاب ی نی از وظیف ه می توان د ی ک اب زار تحلیل ی مفی د در طراحیهــای مؤثــر و کارآمــد اتــاق کنتــرل نیــروگاه باشــد و بنابرایــن از ایــن روش بــه جــای روشهــای تکــراری همچــون NASA-TLX در ارزیابیهــا اســتفاده شــود.
روشکار
پــس از اطمینــان از رضایــت کامــل شــرکت کننــدگان کــه بــا تکمیــل فــرم رضایــت نامــه، حاصــل گردیــد، بــر اســاس تصویــر 1، ابتــدا بهمنظــور آشــنایی بــا مراحــل انجــام کار اپراتورهــای اتــاق کنتــرل نیــروگاه، تجزیــه و تحلیــل سلســله مراتبــی وظیفــه )HTA( انجــام گرفــت، کــه بــر ایــن اســاس، افــراد بــه دو گــروه شــغلی؛ تکنســین های گاز و بخــار و تکنســین های بهرهبــرداری طبقهبن دی ش دند. س پس، ب ا اس تفاده از تکنی ک VACP، می زان ب ارکاری ذهن ی موردنی از ب رای انج ام ه ر ی ک از مراح ل کار ای ن دو گ روه تعیی ن گردی د] 8[. بع دازآن، پرسش نامهٔ NASA-TLX 12][ می ان 11 تکنس ین گاز و بخ ار و 7 تکنس ین بهرهب رداری در ات اق کنت رل توزی ع ش د ت ا می زان ب ارکاری ذهن ی ادراک ش ده در هــر مرحلــهٔ کار را مشــخص کننــد. در پایــان، اعتبــار مقادیــر تعیین شــده بــرای تکنیــک VACP بــا مقایســه بــا نتایــج حاصــل از پرسشــنامه NASA-TLX موردبررســی قــرار گرفــت. از جملــه دلایــل اســتفاده از روش NASA-TLX بــه عنــوان ابــزاری بــرای اعتبارس نجی تکنی ک VACP، اعتب ار ب الا، س ادگی در اس تفاده و پرکاربــرد بــودن آن میباشــد] 31[.

مورداستفاده

های

روش

فلوچارت
:1

تصویر

مورداستفاده

های

روش

فلوچارت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

:1

تصویر

تجزیــه و تحلیــل وظیفــه و به کارگیــری تکنیــک VACP
69047949719997


دیدگاهتان را بنویسید