دانلود پایان نامه
غلام ی و هم کاران] 25[ در مقال ه تح ت عنوان ” فش ارزای شـ غلی چگون ه منج ر ب ه اخت لالات اس کلتی- عضلان ی می-ش ود؟” نش ان دادنــد کــه نتایــج حاصــل از مدلیابــی معادلــه ســاختاری نشــان دهن ده ای ن اس ت ک ه عام ل فرس ودگی ش غلی نق ش واس طه ای بیــن شــدت اختــلالات اســکلتی- عضلانــی و فشــارزای شــغلی دارد. بــه ایــن معنــی کــه در صــورت وجــود عامــل فرســودگی شــغلی در کار، ریســک-فاکتورهای روانــی- اجتماعــی حاصــل از ابع اد پرسش نامه فش ارزای ش غلی در ش دت اخت لالات اس کلتی- عضلان ی دخی ل خواهن د ب ود.
کریم ی و هم کاران] 26[ ب ه بررس ی رابط ه بی ن حمای ت اجتماع ی و فرس ودگی ش غلی در بی ن دانش جویان دانش گاه علام ه طباطبای ی پرداختنــد. نتایــج نشــان داد دانشــجویانی کــه حمایــت اجتماعــی بیش تری را درک ک رده بودن د از فرس ودگی کمت ری برخ وردار بودند .در نهای ت محقق ان اینط ور نتیج ه گرفتند ک ه درک حمایت از س وی دانش جویان باع ث میش ود ت ا آن ان احس اس کنن د م ورد توج ه هســتند، احســاس عــزت نفــس کننــد و خــود را بــه عنــوان عضــو ب ا ارزش ی از س ازمان بدانن د و در نتیج ه ای ن م وارد ب ه افزای ش عملک رد و کاه ش فرس ودگی آن ان میانجام د. پورتوق س و هم کاران 14][ ب ه بررس ی رابط ه بی ن فرس ودگی ش غلی و حج م کاری در بیــن 322 نفــر از کارکنــان بیمارســتانهای ایتالیــا پرداختنــد. در ای ن مطالع ه ارتب اط بی ن فرس ودگی ش غلی و حج م کاری ب ا در نظ ر گرفت ن متغی ر میانج ی کنت رل ش خص ب ر کار م ورد بررس ی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد مدیــران واحدهــای مــورد مطالعــه بای د در جه ت ارتق ای خ ود کنترل ی و غنیس ازی ش غل کارکن ان ت لاش کنن د. محم دی و هم کاران] 27[؛ پژوهش ی تح ت عن وان ” بررس ی رابط ه ابه ام نق ش ب ا خش نودی ش غلی و عملک رد ش غلی ب ا میانجیگ ری رفتاره ای پوی ای ش غلی” انج ام دادن د، آنه ا در ای ن پژوه ش نش ان دادن د ک ه رفتاره ای پوی ای ش غلی موج ب رف ع ابه ام ب رای کارکن ان میش ود و در نهای ت اث رات ابه ام نق ش ب ر متغیره ای خش نودی و عملک رد ش غلی را دف ع ک رده و موج ب ب الا رفت ن عملک رد و خوش نودی کارکن ان میش ود.
رضای ی آدریان ی، ش عبانی و عاب دی] 28[ در پژوهش ی نش ان دادن د ک ه بی ن ش رایط ارگونوم ی و ش دت و فراوان ی خس تگی عاطف ی ،کاه ش عملکــرد ش خصی و مســخ ش خصیت کتاب داران دانشــگاه اصفه ان رابط ه معن ا دار وج ود دارد.
چن گ و هم کاران] 29[ ب ه بررس ی رابط ه بی ن فرس ودگی ش غلی و عدال ت س ازمانی درک ش ده و همچنی ن تأثی ر س ن ب ر متغیره ای ف وق پرداختن د. نتای ج نش ان داد عدال ت س ازمانی موثرتری ن عام ل در پیــش بینــی فرســودگی شــغلی و ســلامت شــغلی میباشــد و رابط ه مثب ت و ق وی بی ن می زان عدال ت س ازمانی و س لامت ش غلی و همچنی ن رابط ه معک وس و معن ادار بی ن عدال ت س ازمانی درک ش ده و فرس ودگی ش غلی وج ود دارد. همچنی ن نتای ج نش ان داد ک ه روابــط فــوق درمــورد کارکنــان جوانتــر قویتــر از کارکنــان مســن می باشــد.
در مطالع ه عبدلغف ور] 30[ ک ه ب ا ه دف تعیی ن مش کلات مرب وط ب ه فرس ودگی ش غلی و فاکتوره ای اجتماع ی و دموگرافی ک مؤث ر بــر آن بیــن پزشــکان شــاغل در تیمهــای مراقبــت بهداشــتی کشــور کویــت انجــام شــد، میانگیــن نمــره فرســودگی شــغلی در حیطهه ای خس تگی هیجان ی 37، مس خ ش خصیت 21 و کفای ت ش خصی 63 ب ود و بی ن حیطهه ای پرسش نامه م ازلاک ب ا برخ ی از ویژگیه ای ش غلی و دموگرافی ک از جمل ه بی ن ش رایط فیزیک ی محیــط کار و درآمــد بــا خســتگی هیجانــی و مســخ شــخصیت و کفای ت ش خصی ارتب اط وج ود داش ت.
روشکار
ای ن مطالع ه در بیمارس تان تأمی ن اجتماع ی اس تان ی زد انج ام گرفــت و بنــا بــه آمــار ارائــه شــده توســط واحــد کارگزینــی ایــن بیمارســتان، در مجمــوع 506 نفــر در ایــن بیمارســتان در بخشهــای مختلــف مشــغول بــه کار میباشــند. حجــم نمونــه ای ن مطالع ه ب ر اس اس ج دول م ورگان براب ر ب ا 216 نف ر تعیی ن شــد. در نهای ت بــا توج ه بــه ع دم اع اده برخ ی پرسشــنامه ها و همچنی ن ح ذف برخ ی پرسش نامهها ب ه دلی ل مخ دوش ب ودن ،تع داد 207 پرسش نامه در فرآین د تحلیله ا م ورد اس تفاده ق رار گرف ت. همچنی ن نمونهگی ری مش اهدات نی ز ب ا اس تفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انجــام شــد. در ایــن پژوهــش از 4 پرسش نامه ب ه عن وان اب زار اصل ی اندازهگی ری اس تفاده ش د ک ه شــامل پرسشــنامه فرســودگی شــغلی، حمایــت ســازمانی، عدالــت ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار می باشــد. پرسشــنامهٔ فرســودگی شــغلی توســط مــازلاچ و جکســون) 1993( طراحــی ش ده و ش امل 3 مؤلف ه می باش د. در ای ن پرسش نامه از طی ف پن ج گزین ه ای لیک رت اس تفاده ش ده اس ت. ش ماره س ؤالات مرب وط ب ه ه ر ی ک از ابع اد پرسش نامه در ج دول 1 آم ده اس ت.
جدول 1: ابعاد فرسودگی شغلی و شماره سؤالات آن ها در پرسشنامه
ردیفابعاد کارآفرینیشماره سؤالات
1مسخ شخصیت5-21-14-10-9
2فرسودگی عاطفی19-15-13-12-6-3-2-1
3کاهش عملکرد20-18-17-16-11-8-7-4
در ج دول ف وق، ش یوه امتیازده ی ب ه س ؤالات مرب وط ب ه ش اخص کاهــش عملکــرد برعکــس ســؤالات دیگــر اســت یعنــی گزینــه “کام لاً موافق م” در س ؤالات ش اخص کاه ش عملک رد امتی از 1 و گزینــه “کامــلاً مخالفــم” امتیــاز 5 میگیــرد. همچنیــن نقطــه 66 و 33 درص د نی ز ب ه عن وان نق اط ب رش در نظ ر گرفت ه
می ش ود 31][. پرسش نامه حمای ت س ازمانی نی ز ی ک اب زار محققس اخته میباش دکه پ س از بررس ی روای ی و پایای ی آن در پژوه ش م ورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن پرسشــنامه )جــدول 2( دارای چهــار مؤلفــه اســت )حمایــت سرپرســت، زمینههــای شــغلی، پــاداش ســازمانی، انصــاف( و حمایــت ســازمانی ادراک شــده کارکنــان را براس اس مقی اس پن ج گزین های لیک رت م ورد بررس ی ق رار م ی-دهد.
جدول 2: ابعاد حمایت سازمانی و شماره سؤالات آن ها در پرسشنامه
ردیفابعاد کارآفرینیشماره سؤالات
1حمایت سرپرست1 الی 10
2زمینه های شغلی11 الی 14
3پاداش سازمانی15 الی 21
4انصاف22 الی 26
پرسشــنامهٔ عدالــت ســازمانی توســط مورمــن و همــکاران بــرای اندازهگیــری عدالــت ســازمانی درک شــده؛ ارائــه گردیــده اســت و دارای 18 ســؤال میباشــد. جــدول 3 ابعــاد ایــن پرسشــنامه و ســئوالات مربوطــه کــه بــر اســاس طیــف پنــج گزینــهای لیکــرت طراحــی شــده نشــان میدهــد.
جدول 3: ابعاد عدالت سازمانی و شماره سؤالات آن ها در پرسشنامه
ردیفابعاد عدالت سازمانیشماره سؤالات
1عدالت توزیعی1 الی 6
2عدالت رویه ای7 الی 12
3عدالت مراوده ای13 الی 18
پرسشــنامه ســنجش شــرایط فیزیکــی محیــط کار نیــز یــکپرسشــنامه بومــی و محقــق ســاخته اســت کــه بــر اســاس پرسش نامه های نگاش ت ب دن و س نجش ش رایط فیزیک ی محی ط کار] 1, 32[ طراحــی گردیــده و روایــی آن توســط خبــرگان و همچنیــن روســای بخشهــای مختلــف بیمارســتان بــه تأییــد رس یده اس ت. ای ن پرسش نامه نی ز دارای 19 س ؤال می باش د و در آن از طیــف 5 گزینــهای لیکــرت اســتفاده شــده اســت.
در نهایــت بــه منظــور اندازهگیــری قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه ها ،از روش آلف ای کرونب اخ اس تفاده گردی د. نتای ج نش ان دادک ه ب رای پرسش نامه فرس ودگی ع دد 82 درص د، ب رای پرسش نامه عدال ت س ازمانی ع دد 95 درص د، پرسش نامه حمای ت س ازمانی ع دد 29 درص د و ش رایط فیزیک ی محی ط کار ع دد 85 درص د ب ه دس ت آمــد. ایــن اعــداد نشــان دهنــده آن اســت کــه پرسشــنامه های م ورد اس تفاده، از قابلی ت اعتم اد و ی ا ب ه عب ارت دیگ ر از پایای ی لازم برخــوردار میباشــد.
یافته ها
فرضیــات ایــن تحقیــق در دو بخــش فرضیــات اصلــی )جــدول 4( و فرضیــات فرعــی )جــدول 5( تقســیم شــدهاند. همانطــور کــه مش اهده می-ش ودکلیه فرضی ات در س طح معن اداری 5% تأیی د شــدهاند و بــه عبــارت دیگــر بیــن متغیرهــای حمایــت ســازمانی ،عدالــت ســازمانی و شــرایط فیزیکــی محیــط کار بــا فرســودگی شــغلی و هــر یــک از مولفههــای آن رابطــه معنــادار وجــود دارد .تصوی ر 1، 2 و 3 نی ز موی د وج ود رابط ه خط ی بی ن متغیره ای م ورد بررس ی اس ت.
جدول 4: فرضیات اصلی تحقیق و نتایج آزمون پیرسون
Sig. ضریب همبستگی فرضیات اصلی
0/00 -0/465 بین فرسودگی شغلی با حمایت سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
0/00 -0/626 بین فرسودگی شغلی با عدالت سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
0/00 -0/625 بین فرسودگی شغلی با شرایط فیزیکی محیط کار رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 5: ضرایب همبستگی ابعاد فرسودگی شغلی با سایر متغیرها
شرایط فیزیکی محیط کار عدالت سازمانی حمایت سازمانی ارتباط بین
Sig. 0/00 ،-0/376 Sig. 0/00 ،-0/315 Sig. 0/001 ،-0/233 مسخ شخصیت
Sig. 0/00 ،-0/476 Sig. 0/00 ،-0/55 Sig. 0/00 ،-0/383 فرسودگی عاطفی
Sig. 0/00 ،-0/555 Sig. 0/00 ،-0/528 Sig. 0/00 ،-0/402 کاهش عملکرد

1082144390127

سازمانی
رابطه

بین

فرسودگی

شغلی

و

عدالت
:1
تصویر

رابطه

بین

فرسودگی

شغلی

و

حمایت

سازمانی
:2
تصویر

سازمانی

رابطه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بین

  • 1

پاسخی بگذارید