دانلود پایان نامه
2( شــاخص توانایــی انجــام کار: بــرای تعییــن توانمنــدی کاری کارکن ان از پرسش نامهٔ ش اخص توانای ی انج ام کار اس تفاده ش د .
ای ن پرسش نامه هف ت بعُ د را اندازگی ری میکن د ک ه عبارتن د از:
1-2- تخمی ن عین ی توانای ی انج ام کار ح ال حاض ر در مقایس ه ب ا بهتری ن توانای ی انج ام کار در ط ول زندگ ی.
2-2- تخمیــن عینــی توانایــی انجــام کار در ارتبــاط بــا نیازهــای شــغلی اعــم از فیزیکــی و روانــی.
3-2- تعداد بیماری های تشخیص داده شده.
4-2- اختــلال در کار بــر اثــر بیماریهــا. ســؤال اینگونــه مطــرح میش ود: آی ا آس یب ی ا بیم اری خ ود را مانع ی ب رای انج ام کار فعلی تان میدانید؟
5-2- اس تفاده از مرخص ی اس تعلاجی در ی ک س ال گذش ته. ب ا ای ن س ؤال بررس ی میش ود: در ط ی س ال گذش ته) 12 م اه( ش ما چنـد روز کام ل به دلی ل ی ک مش کل س لامتی )بیم اری، مراقب ت بهداش تی و ی ا معاین ه( ب ه مرخص ی رفتهای د؟
6-2- پیشبینــی توانایــی انجــام کار توســط شــخص کارگــر در 2 س ال آین ده.
ک ه ب ر ای ن اس اس کارگ ران در یک ی از 4 گ روه ذک ر ش ده ق رار خواهن د گرف ت] 17, 91, 32[:
نمره 7-27: توانایی انجام کار ضعیف است.
نمره 28-36: توانایی انجام کار متوسط است.
نمره 37-43: توانایی انجام کار خوب است.
نمره 44-49: توانایی انجام کار عالی است.
3. حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار: بــرای تعییــن حــد مجــاز بــاری کــه افــراد در شــرایط مختلــف کاری، مجــاز بــه بلنــد کــردن آن می باشــند، از پرسشــنامهٔ WA L&I اســتفاده شــد .WA L&I، یــک روش تجزیــه و تحلیلــی اســت کــه بــر اســاس تغییراتــی در روش NIOSH در ایالــت واشــنگتن طرح ریــزی شــده و مواجهــه ف رد را هن گام بلن د ک ردن ب ار آنالی ز میکن د و بالاتری ن ریس ک خط ر را هن گام بلن د ک ردن ب ار ب ه م ا نش ان م ی ده د] 21, 22[.
در ابت دا وزن ب ار جابج ا ش ده توس ط ف رد، ثب ت میش ود. س پس بــرای تعییــن میــزان حــد مجــاز بــار) lifting limit, LL( ســه
متغیــر در هــم ضــرب می شــوند، ایــن متغیرهــا عبارتنــداز: تصویر 1: تعیین حد مجاز بار با توجه به موقعیت افقی و عمودی جسم نسبت به

1-3- فاصلــه افقــی و عمــودی جســم از انگشــتان پــا نســبت بــه انگشتان پا به روش WA L&I
جدول 1: تعیین نمره مربوط به بلند کردن جسم بر حسب تعداد دفعات بلند کردن بار و مدت زمان انجام این کار به روش WA L&I
چندبار در دقیقه جسم را بلند می کنید؟چند ساعت در روز این کار را انجام می دهید؟
کم تر از 1 ساعت1 تا 2 ساعتبیش تر از 2 ساعت
1 بار در هر 2-5 دقیقه195/085/0
1 بار در هر دقیقه95/09/075/0
2-3 بار در دقیقه9/085/065/0
4-5 بار در دقیقه85/07/045/0
6-7 بار در دقیقه75/05/025/0
8-9 بار در دقیقه6/035/015/0
بیش از 10 بار در دقیقه3/02/00
7-2- بعُــد روانشــناختی زندگــی نظیــر لــذت بــردن از وظایــف محول ه روزان ه، فعالیته ای اوق ات فراغ ت و خوشبین ی در م ورد آین ده ک ه ب ا ای ن س ؤال بررس ی می ش ود: آی ا اخی راً توانس تهاید از فعالیته ای منظ م روزان ه خ ود ل ذت ببری د؟ب ر اس اس ای ن 7 بعُ د نم ره ای از 7-49 ب ه کارگ ر داده میش ود
مب داء جس م در زمان ی ک ه جس م برداش ته می ش ود )تصوی ر 1(.
2-3- می زان پیچ ش تن ه ک ه اگ ر بی ش از 45 درج ه باش د ب ه آن نم ره 85/0 و اگ ر در تن ه پیچش ی نباش د نم ره 1 داده می ش ود.
3-3- تعــداد دفعــات بلنــد کــردن بــار در دقیقــه و مــدت زمــان انجــام کار در طــول روز )جــدول 1(.
پــس از ضــرب کــردن ایــن ســه متغیــر در هــم، حــد مجــاز بــار بهدس ت می آی د. وظایف ی ک ه مق دار ب ار برداش ته ش ده در آنه ا از حــد مجــاز بهدســت آمــده بیش تــر باشــد، خطرنــاک در نظــر گرفت ه م ی ش وند] 21, 22[.

جدول 2: اطلاعات دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه) 06=n(
نوع اطلاعاتدرصد یا Mean ± SD
جنسیت
زن3/8%
مرد7/91%
سن، سال52/6 ± 20/34
وزن، کیلوگرم22/11 ± 21/76
قد، سانتی متر09/7 ± 171/57
حجم توده بدنی، کیلوگرم بر مترمربع28/3 ± 19/25
وضعیت تحصیلات
زیر دیپلم7/56%
دیپلم3/43%
بالاتر از دیپلم0
ساعت کاری در روز، ساعت50/2 ± 54/9
ساعت کاری در روز، ساعت
8 ساعت کاری7/56%
بیش از 8 ساعت کاری3/43%
روز کاری در هفته
6 روز در هفته3/73%
7 روز در هفته7/26%
سابقه کار
کمتر از 5 سال3/68%
بیش از 5 سال6/31%
نوع وظیفه
پخت و پز
سرآشپز10%
آشپز20%
خدماتی
کمک آشپز3/43%
مسئول ترالی7/26%
شیوع درد در نواحی 8 گانه بدن
گردن5/45%
شانه7/41%
آرنج6%
دست/ مچ دست35%
کمر )فوقانی/تحتانی(3/78%
ران7/11%
زانو39%
ساق پا/ پا10%
جهــت بررســی ارتبــاط معنــاداری بیــن متغیــر وابســتهٔ شــیوع اختــلالات اســکلتی-عضلانی و متغیرهــای مســتقل از آزمونهــای رگرســیون لجســتیک تــک و چندگانــه )جنــس، ســن، وزن، قــد ،ش اخص ت وده بدن ی، س اعت کار در روز، تع داد روزه ای کاری در هفت ه، گ روه ش غلی، توانای ی انج ام کار و ح د مج از بلن د ک ردن ب ار( اسـتفاده ش د. آنالی ز دادهه ا ب ا اس تفاده از ن رم اف زار آم اری SPSS نســخهٔ 20 انجــام گرفــت.
یافته ها
ب ا توج ه ب ه نتای ج به دس ت آم ده، میانگی ن و انح راف معی ار س ن و شــاخص تــودهٔ بدنــی افــراد مــورد مطالعــه به ترتیــب 52/6 ±02/34 س ال و 28/3 ± 19/25 کیلوگ رم ب ر مت ر مرب ع میباش د .
7/91 درصـد کارکن ان آشـپزخانه م رد ب وده و بیش تری ن می زان ش یوع درد در ناحی ه کم ر )فوقانی/تحتان ی( مش اهده ش ده اس ت .ســایر اطلاعــات دموگرافیــک و شــغلی افــراد مــورد مطالعــه در ج دول 2 ارائ ه ش ده اس ت.
اخت لالات در نواح ی س هگانه ب ه تفکی ک ن وع وظیف ه در ج دول 3 ارائ ه ش ده اس ت. می زان ش یوع درد نواح ی گ ردن و کم ر در مس ئولین ترال ی و ش انه در آش پزها بیشتری ن مق دار را ب ه خ ود اختص اص داد.
چنانچــه در تصویــر 2 مشــاهده میگــردد 7/61 درصــد کارکنــان آش پزخانه از نظ ر ش اخص توانای ی انج ام کار در س طح خ وب ق رار دارن د.
بررس ی ایس تگاههای کاری کارکن ان در آش پزخانه نش ان می ده د کــه 3/58% ایســتگاهها از نظــر جابجایــی حمــل بــار در شــرایط ناایم ن ق رار دارن د )تصوی ر 3(.

0
10
20
30
40
50
60
70
0
0
61.7
38.3

0

10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

20

30

40

50

60


دیدگاهتان را بنویسید