دانلود پایان نامه
اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف )در هنگام دفاع(
+2 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند سگگ دوبل
0 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف، با وضعیت صاف و مستحکم ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند بارانداز
برخوردها و ضربهها )برخورد با تشک(
+2 سقوط در زمان گرو بودن قسمتی از بدن با حالت نامناسب )خارج از دامنه طبیعی مفصل( در مانند، کول انداز و پیچ پیچک
+3 سقوط روی سر و صورت، مانند فنون پرتابی از بالا
+2 سقوط روی شانه ها، آرنج و مچ دستها بویژه در حالت کشیده، مانند فنون پرتابی از بالا
+1 سقوط به همراه تحمل وزن حریف، مانند دو خم درو
0 سقوط بدون تحمل وزن حریف و روی اندام تحتانی و یا کمر
برخوردها و ضربهها )برخورد با حریف(
+3 برخورد شدید اندام حریف به ناحیه سر و صورت و گردن
+1 برخورد شدید هر یک از اندام حریف به ناحیه ای غیر از سر و صورت
ر مرحلــه بعــد بــه منظــور اعتبــار یابــی، پرسشــنامه برگرفتــه از آزمــون بــه متخصصیــن پزشــکی ورزشــی، بیومکانیــک و آســیب-شناس ی ورزشــی، فیزیوتراپه ا، مربیـان و ورزشـکاران تیــم مل ی کشــتی )روش توافــق داوران( ارائــه و اعتبــار محتوایــی و صــوری آزمــون تأییــد شــد. بــرای پایایــی ســنجی درونــی، پنــج نفــر آزمونگــر در دو روز متوالــی آزمــون را روی یــک مهــارت اجــرا )روش آزم ون مج دد( و ضری ب همبس تگی پیرس ون ب ا اس تفاده از نرم اف زار 19 SPSS محاس به ش د و ب رای پایای ی س نجی بی ن آزمونگ ر پن ج نف ر آزمودن ی ب رای اولی ن ب ار آزم ون را روی س ه مهــارت منتخــب بررســی کردنــد )محاســبهICC (. نرمــال بــودن دادههــا بــا روش کلموگــروف اســمیرنوف تأییــد شــد. بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی 764 = r و نیــز ICC برابــر بــا 84 sig =( )0.001, P < 0.05آزمــون بــه ترتیــب از پایایــی درون آزمونگــر و بیــن آزمونگــر بالایــی برخــوردار بــود. پــس از طراحــی، اعتبــار یاب ی و پایای ی س نجی آزم ون WSEA، فیل م اج رای مهارته ای منتخــب بــا اســتفاده از نرم افــزار KINOVEA VERSION 51.8.0 ب ه منظ ور تعیی ن زوای ای مفاص ل، مش اهده و آزم ون اج را ش د. نتای ج حاص ل ب ا نتای ج تحقیق ات آس یب شناس ی ب ه منظ ور آزمــون فرضیههــا و بررســی اعتبــار ملاکــی، مقایســه شــد.
زمــون حاضــر بــا بررســی آســیب های رایــج مشــاهده شــده در اجــرای مهــارت )بــا اســتفاده از آســیب های گــزارش شــده در کشــتی(، و بهــره گیــری از نظــرات متخصصــان علــوم ورزشــی ،مربیــان و کشــتی گیران طراحــی شــده اســت و هــدف آن پیــش بینــی پتانســیل بــروز آســیب ها و ارائــه پیشــنهادهایی بــرای پیش گیری ب ا دو رویک رد ح ذف و ی ا کاه ش آس یب ها اس ت. در طراح ی ای ن آزم ون، عوام ل تأثی ر گ ذار در ب روز آس یب در س ه بخ ش م ورد بررس ی ق رار گرفت ه اس ت: ال ف( نیازه ای مرتب ط ب ا اج رای مه ارت: ش امل بررس ی دامن ه حرکت ی مفاص ل در ان دام محــوری و ضمیمــه ای در اجــرای مهــارت )تصویــر 1( و متغیــر برخورده ا و نیروه ای وارد ب ر ورزش کار )ج دول 1 و 2( وضعی ت ورزش کار: ش امل م وارد مرتب ط ب ا ش رایط و پیش ینه ورزش کار در مباحثــی چــون میــزان مهــارت، ســطح آمادگــی، خســتگی …
)ج دول 2 و 3( ش رایط محیط ی: ش امل عوام ل محیط ی اثرگ ذار ب ر مس ابقه مانن د دم ا، روش نایی، تهوی ه، نظاف ت تش ک و …. . در ای ن آزم ون، ب ا روش مش اهده ای از طری ق ن رم اف زار kinovea( 51.8.0( فیل م مهارت ه ا بررس ی، عوام ل مختل ف ب ا توج ه ب ه میــزان و شــدت آنهــا امتیــاز دهــی، احتمــال آســیب زایــی هــر عام ل تعیی ن و عوام ل ب ا درج ه آس یب رس انی ب الا )حداکث ر امتیــاز( در رونــد پیــش گیــری از بــروز آســیب مدنظــر قــرار می گیرنــد.
دامنه(درجه)
باز کردن

امتیاز دامنه(درجه)
نزدیک کردن

امتیاز سر و گردن
دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز
+90 61-90 21-60 0-20 +68 35-67 14-34 0-13 +3 +2 +1 0 +3 +2 +1 0 +46 23-45 10-22 0-9
( دامنه(درجه
باز کردن بیش از حد

امتیاز خم کردن/ باز کردن افقی چرخش داخلی/ خارجی +3 +2 +1 0
+1 +1 دامنه(درجه)
باز کردن بیش از حد

امتیاز
+21 11-20 6-10 0-5 سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتیاز کل: خم کردن بیش از حد دوران +3 +2 +1 0 +31 16-30 7-15 0-6
جه) دامنه(در
دور کردن/ نزدیک کردن

امتیاز +2 +1 +3 +2 +1 0
آرنج امتیاز اندام خم کردن جانبی چرخش
+45 31-45 16-30 0-15 دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز +1 +2
+3 +2 +1 0 تنه
ست بدن:
چپ بدن:
ز کل سمت راسمت
امتیا چرخش داخلی/ خارجی +100 61-100 0-60 دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز
+3 +2 +1 +1 دامنه(درجه)
باز کردن

امتیاز +46 26-45 11-25 0-10
+3 +2 +1 0
زانو +100 61-100 0-60 دامنه(درجه)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

باز کردن

امتیاز
دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز +3 +2 +1 سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتیاز کل پرونیشن/
سوپینیشن +46 26-45 11-25 0-10
+135 91-135 31-90 0-30 +3 +2 +1 0
+3 +2 0 +1 دامنه(درجه)
باز کردن بیش از حد

امتیاز
دامنه(درجه)
باز کردن

امتیاز مچ دست +21 11-20 6-10 0-5
+135 91-135 31-90 0-30 دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز +3 +2 +1 0
+3 +2 +1 0 +51 26-50 11-25 0-10 امتیاز اندام
خم کردن جانبی چرخش
نیرو در جهت والگوس/ واروس +3 +2 +1 0 +1 +2
+3 دامنه(درجه)
باز کردن

امتیاز شانه
ست بدن:
پ بدن:
کل سمت را
سمت چ
امتیاز چرخش داخلی/ خارجی دامنه(درجه) خم کردن

امتیاز
+1 +46 24-45 10-23 0-9 +3 +2 +1 0 +95 48-94 20-47 0-19
مچ پا سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتیاز کل انحراف به سمت زند زیرین/ زبرین +3 +2 +1 0
ه(درجه)

متیاز دامن
نزدیک شدن پا به سمت ساق
ا دامنه(درجه)
باز کردن

امتیاز
+1 +20 11-20 6 -10 0-5 کتف +95 48-94 20-47 0-19
+3 +2 +1 0 دور شدن/ نزدیک شدن چرخش بالایی/ پایینی +3 +2 +1 0
دامنه(درجه)
دور شدن پا از ساق

امتیاز +1 +1 دامنه(درجه)
باز کردن بیش از حد

امتیاز
سمت راست بدن:
سمت چپ بدن: امتیاز کل تیلت قدامی/ خلفی +50 25-50 11-25 0 -10 +1 +32 16-31 0-15
+3 +2 +1 0 ران +2 +1 0
سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتیاز کل اینورشن/ اورشن دامنه(درجه)
خم کردن

امتیاز دامنه(درجه) دور کردن

امتیاز
+1 +90 61-90 21-60 0 -20 +25 13-24 6-12 0-5
+3 +2 +1 0 +3 +2 +1 0


دیدگاهتان را بنویسید